§ 16. 1. Wykreślenie hipoteki następuje w przypadku:

– zaspokojenia wierzytelności – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

– zaspokojenia wierzytelności w wysokości równej kwocie uzyskanej ze zbycia nieruchomości, jeżeli państwowa lub komunalna osoba prawna, zobowiązana do spłacenia wierzytelności, wystąpiła o zgodę na zrzeczenie własności nieruchomości, a właściwy organ zgody tej od-mówił – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

– wygaśnięcia wierzytelności w przypadkach, o których mowa w art. 200 ust. 3 – odpowiednio na podstawie aktu przekształcenia przedsię-biorstwa państwowego w spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Pań-stwa lub na podstawie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej wy-danego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 575 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945),

– przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy – na podstawie wypisu z rejestru przedsiębiorstw państwowych potwierdzającego wykreślenie przedsiębiorstwa komunalnego z tego rejestru,

– zbycia wszystkich lokali mieszkalnych, które stały się przedmiotem odrębnej własności, jeżeli w budynku znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne – na podstawie umów sprzedaży tych lokali.

Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek, z zastrzeżeniem ust. 3.

Wykreślenie hipoteki może nastąpić z urzędu, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli sąd prowadzący księgi wieczyste dysponuje dokumentami stwierdzającymi zbycie wszystkich lokali mieszkalnych.

§ 17. Państwowe i komunalne osoby prawne są zobowiązane do zawia-domienia właściwego organu o sprzedaży, wydzierżawieniu, wynajęciu lub innym odpłatnym udostępnieniu nieruchomości lub jej części, jeżeli na nieruchomościach tych dokonano zabezpieczenia hipotecznego wierzytel-ności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>