§ 8-9 UwlaszczR 6

Uznawanie środków państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni oraz innych osób prawnych za środki własne tych osób, określanie wysokości kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali przez te osoby prawne, a także rodzaje dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach

– 1. Za środki własne, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1, art. 201 ust. 2 i art. 204 ust. 3, uznaje się środki finansowe pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa lub budżet gminy, a w szczególności z:

– podziału osiągniętego zysku,

– funduszy utworzonych z narzutów zaliczanych w koszty działalności wykorzystywanych na inwestycje,

– ulg podatkowych i amortyzacyjnych wykorzystanych na inwestycje,

– wpłat innych osób prawnych z tytułu udziału w wybudowaniu budyn-ków, innych urządzeń i lokali lub w nabyciu nakładów poniesionych na ich wybudowanie,

– środków obrotowych,

– zakładowych funduszy – socjalnego i mieszkaniowego, wykorzysty-wanych na budowę lub nabycie budynków, innych urządzeń i lokali,

– środków otrzymanych przez osobę prawną od byłych zjednoczeń i or-ganizacji równorzędnych, wykorzystanych na budowę budynków, in-nych urządzeń i lokali lub na ich nabycie, a także na spłatę kredytu bankowego,

– środków otrzymanych w drodze darowizn z funduszy nie po-chodzących z budżetu państwa lub budżetów gmin.

W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 201 ust. 1, za środki własne uznaje się także środki finansowe ich poprzedników prawnych, pochodzące ze źródeł określonych w ust. 1, oraz środki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, dyrekcji okręgowych dróg publicznych lub ich poprzedników prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>