13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31)

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

– Za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznaje się:

– nieruchomości wykorzystywane:

– na cele magazynowe i techniczno-usługowe wojska, ochrony pań-stwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, sądów, prokuratur, służby więziennej oraz zakładów poprawczych,

– pod obiekty gospodarczo-eksploatacyjne i inne urządzenia stanowiące infrastrukturę obiektów: wojskowych, ochrony państwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej oraz służby wię-ziennej,

– na cele sztabowe jednostek i instytucji wojskowych, ochrony pań-stwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej oraz służby więziennej,

– pod obiekty szkoleniowe, poligony, place ćwiczeń i strzelnice: woj-ska, ochrony państwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej oraz lotniska i urządzenia naziemne lot-nisk, a także urządzone lądowiska: wojska, ochrony państwa, policji i straży granicznej,

– na nabrzeża, porty wojenne oraz pod urządzenia portowe marynarki wojennej,

– na zakwaterowanie skazanych i tymczasowo aresztowanych,

– na zakwaterowanie uchodźców, azylantów, a także osób podlega-jących wydaleniu,

– na siedziby sądów, prokuratur i zakładów poprawczych,

– pod obiekty przeznaczone na magazyny państwowych rezerw gospodarczych i mobilizacyjnych,

– pod obiekty łączności radiowej Ministerstwa.Spi aw Zagranicznych,

– do zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy ochrony państwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej oraz służby więziennej,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>