Wydzielenie udziałów członkowskich

Art. 16. [Wydzielenie udziałów członkowskich] 1. Na wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, zgłoszony na podstawie uchwały walnego zgro-madzenia członków, wydziela się granty stanowiące wkład członków spółdzielni jako jedną nieruchomość, z określeniem wielkości udziału w niej każdego z członków. Udział ten ustala się według szacunku porównawczego grantów poddanych scaleniu.

Na wniosek członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, któiy z niej występuje po zakończeniu postępowania scaleniowego, wydziela się granty odpowiadające jego udziałowi w nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przy zachowaniu zwartości kompleksu gruntów spółdzielczych. Wydzielenie grantów następuje na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej.

Art. 17. [Wydzielenie na cele publiczne] 1. Granty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, pod ulice i drogi publiczne oraz pod wykonane i utrzymywane na koszt Państwa albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymywania urządzenia melio-racji wodnych można wydzielać z grantów Państwowego Funduszu Ziemi, uwzględniając uzasadnione interesy osób korzystających z tych grantów.

Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma grantów Państwowego Funduszu Ziemi, grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi wydziela się bez odszkodowania z gruntów uczestników scalenia, a każdemu z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymienione cele do wartości wszystkich sca-lanych gruntów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>