2. Przepisy art. 14 i art. 18 stosuje się odpowiednio.

Art. 16. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu jest nieważna, jeżeli:

– jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadkach określonych w art. 13 ust. 1, a decyzja została wydana po powstaniu obowiązku jego sporządzenia.

Art. 17. [Sprzeczność planów] 1. Jeżeli ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące tego samego obszaru są sprzeczne, do czasu usunięcia sprzeczności, obowiązują w tym zakresie

’ Art. 15 w brzmieniu ustawy z dnia 22.08. 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 726).

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalo-nego wcześniej.

Jeżeli sprzeczność dotyczy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących gmin, następstwa obciążają gminę, która sporządziła plan później. W przypadku, gdy gmina sporządzająca plan jako pierwsza nie dopełniła obowiązku zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następstwa obciążają tę gminę.

Art. 18.’ [Procedura sporządzania planu] 1. Organem właściwym w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zarząd gminy.

Zarząd gminy, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kolejno:

– ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin, nie krótszy niż 21 dni, składania wniosków do planu,

– zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu organy właściwe do uzgadniania projektu planu, oraz sejmik samorządowy,

2- bada spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium, o którym mowa w art. 6,

– występuje o opinie właściwych organów administracji rządowej, sto-sownie do przedmiotu planu,

– uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu, z:

– organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagos-podarowania przestrzennego, na podstawie przepisów szczególnych,

– wojewodą, w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do wojewódzkiego re-jestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1,

– zarządami gmin sąsiednich, jeżeli obszar objęty projektem planu przylega do granic tych gmin lub gdy ustalenia planu mogą naruszać ich interes prawny,

– zarządem miasta, będącego obowiązkowym związkiem gmin, gdy plan dotyczy gminy położonej na jego obszarze, w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego miasta,

– właściwymi terytorialnie organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, w zakresie ich właściwości,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodaro-wania pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przy-stani,

– właściwym zarządem drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu może mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę.

– zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu:

– właścicieli lub władających nieruchomościami, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu,

– właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3,

– osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie planu, uzasadniając odmowę ich uwzględnienia,

– wykłada projekt planu i prognozę, o której mowa w art. 10 ust. 2, do publicznego wglądu, na okres co najmniej 21 dni, a o wyłożeniu ogłasza w sposób określony w pkt. 1, co najmniej na 7 dni przed wyłożeniem, a także zapewnia informację o wyłożonym projekcie i umożliwia uzyskanie, za zwrotem kosztów, kopii, wypisów i wyrysów,

– przyjmuje protesty, o których mowa w art. 23 ust. 1, i zarzuty, o któó-rych mowa w art. 24 ust. 1,

– po upływie terminów, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż miesiąc, protesty i zarzuty wniesione do projektu planu i przedstawia radzie gminy protesty i za-rzuty nie uwzględnione w projekcie planu,

– ogłasza, w sposób określony w pkt. 1, o terminie sesji, na której rada gminy rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty, zawiadamiając o tym imiennie zainteresowanych,

– doręcza zainteresowanym wyciąg z uchwały rady gminy rozstrzygającej o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego,

– przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt planu, uwzględniający orzeczenia sądu administracyjnego wydane w związku ze złożonymi zarzutami oraz informuje o wynikach badań, o których mowa w pkt 2a,

– ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o terminie sesji, na której będzie rozpatrywany projekt planu,

– przedstawia wojewodzie uchwałę rady gminy wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

– kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, uchwalę rady gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przepis ust. 2, stosuje się odpowiednio do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu sporządzanego na podstawie art. 15.

Art. 19.’ [Współpraca organów] 1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 i 4, są zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegającej na wyrażeniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji, na swój koszt.

2. Protesty organów, o których mowa w ust. 1, złożone do projektu miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego, podlegają odrzuceniu, jeżeli organy te nie wywiązały się z obowiązków współpracy przy spo-rządzaniu projektu planu.

Art. 20. |Uzgodnienia] Organy, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4, uzgadniają, na swój koszt, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

Art. 21. [Koszty zmian projektu] 1. Organ, z którym uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponosi koszty zmiany projektu planu, spowodowane późniejszą zmianą stanowiska zaję-tego w trakcie uzgadniania planu.

2. Spory pomiędzy gminą, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ, o którym mowa w ust. 1, dotyczące wysokości kosztów, rozstrzyga-ją sądy powszechne.

Art. 22. (Terminy uzgodnień i opinii] 1. Zarząd gminy ustala termin przedstawienia uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 i 4, nie krótszy niż 21 dni od dnia udostępnienia projektu planu.

2. Nieprzedstawienie uzgodnień i opinii w terminie, o których mowa w ust. 1, uważa się odpowiednio za uzgodnienie lub brak uwag do projektu planu.

Art. 23. [Protest] 1. Protest może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Protest należy wnieść na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.

Art. 24. [Zarzut] 1. Zarzut może wnieść każdy, którego interes prawny lubuprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Zarzut należy wnieść na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga rada gminy, w drodze uchwały, zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne.

Uchwalę o odrzuceniu zarzutu w całości lub części, wnoszący zarzut może zaskarżyć do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Art. 25. [Zmiany w projekcie] Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym także w wyniku uw-zględnienia wniosków, protestów i zarzutów, czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.

Art. 26. [Uchwala ratly gminy] Rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 27.’ [Skutki naruszenia procedury planowania] 1. Naruszenie trybu postępowania oraz właściwości organów określonych w art. 18 powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

2. Jeżeli orzeczenie organu nadzoru, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanie się prawomocne z powodu niezlożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd oddalona, czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2, ponawia się w zakresie niezbędnym w celu uzyskania zgodności projektu planu z prawem.

Art. 28. [Ogłoszenie, wejście w życie uchwały] Uchwala rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od dnia w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 29. [Dostępność planu] 1. Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania wypisów i wyrysów z planu.

Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną.

Art. 30. [Rejestr planów] 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta pro-wadzi aktualizowany rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzi materiały związane z tymi planami oraz odpo-wiada za przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego, również uchylonych i nieobowiązujących.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przkazywać wojewodzie i kierownikowi urzędu rejonowego kopie uchwalonych miej-scowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Art. 31. [Oceny zagospodarowania przestrzennego] 1. Zarząd gminy dokonuje oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przed-stawia radzie gminy, co najmniej raz w okresie kadencji, wyniki tej oceny.

Zarząd gminy przeprowadza analizę wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd gminy w wyniku ocen i analiz występuje do rady gminy ze stosownymi wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Art. 32. [Wpływ ustaw szczególnych na plan] Jeżeli w wyniku zmiany ustawy szczególnej zachodzi konieczność zmiany miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2, wykonuje się w zakresie niezbędnym do dokonania tej zmiany, chyba że ustawa szczególna określa odrębny tryb postępowania.

Art. 32a. [Wyłączenie] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Art. 33. [Wpływ planu na wykonywanie prawa własności] Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieru-chomości.

Art. 34. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest nieważna. Stwierdzenie nieważności decyzji następuje

na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania administra-cyjnego.

Art. 35. [Wygaśnięcie decyzj- 1. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami tego planu.

Wygaśnięcie decyzji, o których mowa w ust. 1, stwierdza organ, który wydał tę decyzję.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wydano decyzję o pozwole-niu na budowę.

Art. 36.’ [Uprawnienia związane z uchwaleniem lub zmianą planu| 1.

Jeżeli, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

– odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo

– wykupienia nieruchomości lub jej części, albo

– zamiany nieruchomości na inną.

Jeżeli wartość nieruchomości uległa obniżeniu w związku z uchwale-niem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości,

o którym mowa w ust. 2, oraz wysokość opłaty z tytuły wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w ust. 3, ustala się na dzień jej zbycia. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Opłatę, o której mowa w ust. 3, pomniejsza się o zwaloryzowaną war-tość nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości w okresie pomiędzy uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dniem zbycia nieruchomości, jeżeli nakłady te miały wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości.

Roszczenia, o których mowa w ust. 2, można wnosić w terminie 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana stały się obowiązujące.

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w ust. 3.

Notariusz jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy zbycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, przesłać za-rządowi gminy wypis z tego aktu.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 3, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu no-tarialnego, o którym mowa w ust. 8.

Właściciel nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezy-denta miasta ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje w tej sprawie decyzję.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia każdorazowo na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 9 i 10.

Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie z tytułu odszkodowania lub wykupu nieruchomości należą się odsetki ustawowe.

Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, rozstrzygają sądy powszechne.

Zasady określania wartości nieruchomości oraz osoby uprawnione do określania tej wartości określają przepisy o gospodarce gruntami i wy-właszczeniu nieruchomości dotyczące wyceny zbywanych nieruchomości państwowych.

Art. 37. [Tymczasowe zagospodarowanie teren- 1. Tereny, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne prze-znaczenie, niogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, chyba że w planie ustalono zasady tymczasowego zagospodarowania.

2. W przypadku ustalenia w planie zasad, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta orzeka, w drodze decyzji, o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.

Art. 38. [Źródła pokrycia zobowiązań] 1. Rada gminy podejmuje uchwalę określającą źródła pokrycia zobowiązań, o których mowa w art. 36 ust. 2. W tym celu gmina może emitować obligacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wyplata w obligacjach, o których mowa w ust. 1, nie może przekro-czyć połowy należności, a termin wykupu obligacji nie może być dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia wypłaty.

Art. 38a. [Wyłączenie] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>