Nieważność decyzji

Art. 16. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu jest nieważna, jeżeli:

– jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadkach określonych w art. 13 ust. 1, a decyzja została wydana po powstaniu obowiązku jego sporządzenia.

Art. 17. [Sprzeczność planów] 1. Jeżeli ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące tego samego obszaru są sprzeczne, do czasu usunięcia sprzeczności, obowiązują w tym zakresie

’ Art. 15 w brzmieniu ustawy z dnia 22.08. 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 726).

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalo-nego wcześniej.

Jeżeli sprzeczność dotyczy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących gmin, następstwa obciążają gminę, która sporządziła plan później. W przypadku, gdy gmina sporządzająca plan jako pierwsza nie dopełniła obowiązku zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następstwa obciążają tę gminę.

Art. 18.’ [Procedura sporządzania planu] 1. Organem właściwym w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zarząd gminy.

Zarząd gminy, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kolejno:

– ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin, nie krótszy niż 21 dni, składania wniosków do planu,

– zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu organy właściwe do uzgadniania projektu planu, oraz sejmik samorządowy,

2- bada spójność rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium, o którym mowa w art. 6,

– występuje o opinie właściwych organów administracji rządowej, sto-sownie do przedmiotu planu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>