2. Zaświadczenie powinno zawierać:

– wskazanie osoby uprawnionej,

– powołanie dowodów, o których mowa w § 4,

określenie wartości pozostawionych nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego,

– informacje o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.

– Nabycie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie-ruchomości grantowej przez osobę uprawnioną następuje w drodze przeta-rgu organizowanego i przeprowadzanego przez kierownika urzędu rejono-wego na podstawie odrębnych przepisów.

– 1. Jeżeli osoba uprawniona wygra przetarg i nabędzie własność nie-ruchomości lub użytkowanie wieczyste nieruchomości grantowej w drodze umowy, kierownik urzędu rejonowego dokonujący zbycia nieruchomości powiadamia o tym organ, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w § 5, przesyłając odpis umowy.

Organ, któiy dokonał zbycia nieruchomości, umieszcza na oryginale zaświadczenia adnotacje o nabyciu nieruchomości.

Po zawarciu umowy zwraca się osobie uprawnionej oryginał zaświad-czenia.

– 1. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość pozostawionej nieru-chomości na podstawie jej opisu.

Osoba uprawniona sporządza opis pozostawionej nieruchomości, przedstawiając jej stan z dnia pozostawienia, zgodny z dowodami, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

– 1. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową pozostawionej nieruchomości.

Przy określaniu wartości rynkowej pozostawionej nieruchomości uw-zględnia się ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, sprze-dawane w porównywalnej miejscowości położonej na obszarze kraju, o zbliżonej liczbie mieszkańców i stopniu urbanizacji, do miejscowości, w której leży pozostawiona nieruchomość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>