Monthly Archives Marzec 2012

Sprzedaż i ustanowienie użytkowania wieczystego

Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie jej w użytkowanie wieczyste może nastąpić w drodze przetargu, a wyjątkowo, w przypadkach określonych w ustawie, w trybie bezprzetargowym. Dla dokonania tych czynności niezbędne jest zawarcie umów notarialnych, a przy ustanowieniu użytkowania wieczystego dodatkowo niezbędny jest wpis tego prawa (dla jego powstani- w księdze wieczystej, w której należy również ujawnić sposób korzystania z nieruchomości określony w umowie.

Read More

Art. 97.

[Podział na wniosek i z urzędu] 1. Podziału nieruchomości do-konuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowa-niem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Read More

Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

Art. 27. [Sprzedaż i nabywanie nieruchomości] Sprzedaż i nabywanie nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 33, prowadzi Agencja lub upoważniony przez nią w drodze umowy zlecenia inny podmiot, w tym gmina.

Art. 28. [Wykaz sprzedawanych nieruchomości] l. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży Agencja sporządza wykaz, ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu.

Read More

Powszechna taksacja nieruchomości

Art. 160. [Zakres przedmiotowy] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną.

Art. liii. [Cel i podstawa taksacji] 1. Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalanie wartości katastralnej nieruchomości i jest prze-prowadzana, na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów, przez organy prowadzące kataster nieruchomości.

Read More

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. W przetargach ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. do czynności podejmowanych po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Read More

W części jawnej komisja przetargowa:

– stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

– ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

– otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetar-gu,

– przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

– zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

Read More

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 24. [Formy gospodarowania Zasobem] 1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

– sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6,

– oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom pra-wnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8,

– wniesienia mienia lub jego części do spółki,

Read More