Monthly Archives Kwiecień 2012

Prawo pierwokupu i licytacja

Art. 29. [Prawo pierwokupu i licytacja] l. Sprzedaż nieruchomości następuje z uwzględnieniem prawa pierwokupu stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa spółdzielni produkcji rolnej do użytkowanych przez nią nieruchomości rol-nych przed dniem 31 grudnia 1993 r.

Nieruchomości, które nie zostały zbyte na zasadzie ust. 1 bądź co do których nie ma zastosowania prawo pierwokupu, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja).

Read More

Dzierżawa i najem

Art. 38. [Dzierżawa i najem mienia] l. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 38a.

Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu art. 28 stosuje się odpowiednio.

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieru-chomości rolnych wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w ok-

Read More

z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 80)

Tekst jednolity z dnia 20 października 1989 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 349)

(zm. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198, 1994 r. Nr 127, poz. 627)

Art. 1. [Cel scalenia] Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzyst-niejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Read More