Monthly Archives Maj 2012

Przetarg pisemny nieograniczony

§16. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać następujące informacje:

– wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,

– o terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,

Read More

Plan zagospodarowania przestrzennego

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wy-dania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 7. [Charakter planu] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym.

Art. 8.' [Plan zagospodarowania przestrzennego] 1. Ustalenia miejscowego planu

Read More

13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31)

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

– Za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznaje się:

– nieruchomości wykorzystywane:

– na cele magazynowe i techniczno-usługowe wojska, ochrony pań-stwa, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, sądów, prokuratur, służby więziennej oraz zakładów poprawczych,

Read More

Ustalenie opłat adiacenckich oraz rozliczenie kosztów

§ 15. 1. Rzeczoznawca majątkowy określa:

– wartość nieruchomości przed scaleniem i podziałem według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości,

– wartość nieruchomości przyznanych w wyniku scalenia i podziału według stanu na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości.

Read More

Przetarg ustny nieograniczony

§ 12. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje:

– wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o czasie i miejscu przetargu,

– o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,

– o sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

– o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomo-ści lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości grantowej.

Read More

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 12. [Tworzenie Zasobu] 1. Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 i 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwany dalej „Zasobem”.

– Zasób tworzy także mienie nabyte przez Agencję z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4.

– Zasobem dysponuje agencja na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

Read More

Podmioty i rokowania

Art. 113. [Podmioty] 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz gminy.

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to wywłaszczenia prawa użytkowania wieczy-stego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość.

Read More

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb:

– stwierdzania dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komu-nalnych osób prawnych do nieruchomości, a także prawa użytkowania nieruchomości przez spółdzielnie, związki spółdzielcze oraz inne osoby prawne,

– uznawania środków, o których mowa w art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 2 i art. 204 ust. 3, za środki własne,

– określania wartości nieruchomości oraz wysokości kwot należnych za nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali, zabezpieczania wierzytelności z tego tytułu, a także rodzaje dokumentów stanowiących niezbędne dowody w tych sprawach.

Read More