Monthly Archives Czerwiec 2012

Zarząd

Art. 34. [Przekazanie mienia w zarząd] Mienie Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu może być przekazane w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Art. 35. [Decyzja o przekazaniu w zarząd umowa] 1. Przekazanie w zarząd mienia następuje na czas oznaczony lub nieoznaczony, w drodze decyzji Prezesa Agencji.

2. Przekazanie w zarząd mienia może nastąpić również na podstawie umowy, zawartej za zgodą Prezesa Agencji, między jednostkami, o których mowa w art. 34. Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów poniesionych na budynki i inne części skła-dowe nieruchomości. Wartość nakładów ustala się na zasadach określonych w art. 30.

Read More

Art. 34

Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego następnego roku.

6.38b Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi ochroną przyrody na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713).

Read More

Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

– oznaczenie i powierzchnie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów,

– rodzaj użytków i ich klasy,

– oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

– opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, usta-loną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie

Read More

Art. 103. [Uczestnicy postępowania]

1. Właściciele i użytkownicy wie-czyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i po-działem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia ich o wszczęciu postę-

powania, chyba że mimo dołożenia należytej staranności adres tych osób nie został ustalony. Przepis art. 113 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scale-niem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

Read More

Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

Art. I. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady gospodarowania mie-niem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

– nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-wych i parków narodowych,

Read More

Obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia

– pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia cywilne-go mchu lotniczego,

– nieruchomości pod drogami krajowymi, liniami i obiektami telekomu-nikacyjnymi, określonymi jako obronne na mocy odrębnych przepi-sów,

– nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt I i 2.

– Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-nia.1

Read More

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste

Art. 27. [Forma umowy wpis] Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Art. 28. |Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Read More

Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości jest administracyjną i wyjątkową formą pozyskiwania nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę, której podstawowe przesłanki dopuszczalności stosowania limitowane są przez ustawodawcę w przepisach nowej Konstytucji, wedle której wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla celów publicznych i to za słusznym odszkodowaniem.

Read More

Przetarg ustny ograniczony

§ 14. Przetarg ustny ograniczony właściwy organ przeprowadza:

– dla osób posiadających szczególne uprawnienia do nabycia nierucho-mości, wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,

– dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę w danej miejscowości, gminie, rejonie lub województwie,

– jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny,

Read More

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

– osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,

– osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

– osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wymie-nione w pkt 1 i 2.

3 W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% kapitału zakładowego.

Read More

Przepisy końcowe

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.' Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu

§ 1.1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741), zwanej dalej „ustawą”.

Read More

Co reguluje ustawa o nieruchomościach?

W dniu 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami, uchwalona w dniu 21 sierpnia 1997 r, po kilkuletniej pracy legislacyjnej i ponad dziesięcioletniej praktyce stosowania ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza nowoczesne formy i sposoby gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy, instrumenty oddziaływania na wykonywanie przez wszelkiego rodzaju podmioty praw do nieruchomości oraz profesjonalną obsługę gospodarowania i obrotu nieruchomościami. Ustawa ta uwzględnia również podstawowe standardy wymagane przez prawo Wspólnoty Europejskiej.

Read More

Przetargi

Podstawową formą sprzedaży nieruchomości i ustanowienia użytkowania wieczystego jest przetarg, a tylko wyjątkowo, w przypadkach przewidzianych w ustawie, zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i gminy może nastąpić w drodze bezprzetargowej. Jednocześnie, w niektórych przypadkach określonych w ustawie, wojewoda w drodze zarządzenia i rada gminy mogą w drodze uchwały zwolnić zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.

Read More