Monthly Archives Czerwiec 2012

Zarząd

Art. 34. [Przekazanie mienia w zarząd] Mienie Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu może być przekazane w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Art. 35. [Decyzja o przekazaniu w zarząd umowa] 1. Przekazanie w zarząd mienia następuje na czas oznaczony lub nieoznaczony, w drodze decyzji Prezesa Agencji.

2. Przekazanie w zarząd mienia może nastąpić również na podstawie umowy, zawartej za zgodą Prezesa Agencji, między jednostkami, o których mowa w art. 34. Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów poniesionych na budynki i inne części skła-dowe nieruchomości. Wartość nakładów ustala się na zasadach określonych w art. 30.

Read More

Art. 34

Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego następnego roku.

6.38b Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi ochroną przyrody na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713).

Read More

Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

– oznaczenie i powierzchnie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów,

– rodzaj użytków i ich klasy,

– oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

– opis budynków i innych składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, usta-loną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie

Read More

Art. 103. [Uczestnicy postępowania]

1. Właściciele i użytkownicy wie-czyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i po-działem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia ich o wszczęciu postę-

powania, chyba że mimo dołożenia należytej staranności adres tych osób nie został ustalony. Przepis art. 113 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scale-niem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

Read More

Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

Art. I. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady gospodarowania mie-niem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

– nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-wych i parków narodowych,

Read More

Obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia

– pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia cywilne-go mchu lotniczego,

– nieruchomości pod drogami krajowymi, liniami i obiektami telekomu-nikacyjnymi, określonymi jako obronne na mocy odrębnych przepi-sów,

– nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt I i 2.

– Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-nia.1

Read More

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste

Art. 27. [Forma umowy wpis] Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej.

Art. 28. |Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Read More

Czynności wstępne

– 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności wstę-pne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

– na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2,

– z urzędu, jeżeli występują okoliczności określone w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885) lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

Read More

Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości jest administracyjną i wyjątkową formą pozyskiwania nieruchomości przez Skarb Państwa i gminę, której podstawowe przesłanki dopuszczalności stosowania limitowane są przez ustawodawcę w przepisach nowej Konstytucji, wedle której wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla celów publicznych i to za słusznym odszkodowaniem.

Read More

Przetarg ustny ograniczony

§ 14. Przetarg ustny ograniczony właściwy organ przeprowadza:

– dla osób posiadających szczególne uprawnienia do nabycia nierucho-mości, wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw,

– dla osób zamieszkałych lub mających siedzibę w danej miejscowości, gminie, rejonie lub województwie,

– jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny,

Read More