Monthly Archives Lipiec 2012

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 39. [Skutek zmiany zagospodarowania terenu] 1. Zmiana zagos-podarowania terenu polegająca w szczególności na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

– roboty budowlane polegające na modernizacji, remoncie lub montażu, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku lub jego części, jeże li nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

Read More

Wycena nieruchomości polega na:

– określeniu wartości rynkowej,

– określeniu wartości odlworzeniowej,

– ustaleniu wartości katastralnej.

Określenia wartości nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi, z wyłączeniem innych osób. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości mogących być przedmiotem obrotu, a wartość od- tworzeniową określa się dla nieruchomości ze względu na ich sposób użytkowania lub przeznaczenie oraz w przypadku gdy nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego lub wymagają tego przepisy szczególne. Wartość katastralną nieruchomości ustala się na potrzeby naliczenia podatku katastralnego.

Read More

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

z dnia 24 marca 1920 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 178)

Tekst jednolity z dnia 8 maja 1996 r. (Dz.U, Nr 54, poz. 245)la (zm.: Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 939)

Art. 1. [Zezwolenie cudzoziemiec] l. Nabycie nieruchomości przez cu-dzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznychlb, w drodze decyzji administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych – ró-wnież za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

la. Odmowa wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyma-ga wyrażenia zgody przez Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolni-ctwa i Gospodarki Żywnościowej.

Read More

Podział oraz scalanie i podział nieruchomości

Celem podziału nieruchomości jest ewidencyjne wyodrębnienie z nieruchomości kilku działek gruntu, mogących być w przyszłości przedmiotem odrębnych praw własności. Podstawową przesłanką dopuszczalności podziału nieruchomości jego zgodność tego podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, rozumiana jako zgodność z przeznaczeniem terenu w planie, jak i możliwość zagospodarowania wydzielonych działek zgodnie z tym przeznaczeniem.

Read More

Wydzielenie udziałów członkowskich

Art. 16. [Wydzielenie udziałów członkowskich] 1. Na wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, zgłoszony na podstawie uchwały walnego zgro-madzenia członków, wydziela się granty stanowiące wkład członków spółdzielni jako jedną nieruchomość, z określeniem wielkości udziału w niej każdego z członków. Udział ten ustala się według szacunku porównawczego grantów poddanych scaleniu.

Read More

Wejście w użycie

– ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszcza-niu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464 i z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123 poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr 68, poz. 435),

Read More