Monthly Archives Sierpień 2012

Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Art. 128. [Zasady] 1. Wywłaszczenie własności nieruchomości lub innego prawa następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa.

Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub prawie użytkowania wie-czystego tej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszko-dowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.

Read More

Nabycie akcji, udziałów

Promesa może być wydana również na wniosek założycieli osoby prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3.

W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 3e.8 [Nabycie akcji, udziałów] 1. Nabycie lub objęcie przez cudzo-ziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytko-wnikiem nieruchomości, wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnę-trznych8a, jeżeli:

Read More

Przetarg pisemny ograniczony

§ 25. Pisemny przetarg ograniczony przeprowadza się, jeżeli warunki

przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

§ 26. Do pisemnego przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio

Read More

Zarządzanie nieruchomościami

Art. 184. [Pojęcie licencja zawodowa] 1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję za-wodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie za-rządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje zawodowe.

Read More