Monthly Archives Wrzesień 2012

Z dnia 17 lutego 1998 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 130)

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

– Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia ozna-czają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741).

– Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje:

Read More

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 06. [Stosowanie ustawy do spraw wszczętych| 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie zakończonych de-cyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy.

2. Ostateczne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowę, traktuje się jak decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Read More

Scaleniu nie podlegają grunty:

– na których znajdują się zakłady górnicze i przemysłowe oraz prowad-zona jest eksploatacja kopalin,

– na których znajdują się zabytki historyczne, architektoniczne i rezer-waty przyrody,

– użytkowane na cele gospodarki rybackiej,

– przeznaczone na cele specjalne.

Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie, albo wyrażenia zgody na dokonanie rozliczenia wartości zabudowań w gotówce bądź w innej formie.

Read More

Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli:

– jest on niezbędny do realizacji celów publicznych,

– nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytko-wanie wieczyste.

W przypadkach, o których mowa w art. 95 pkt 3-6, podziału nieru-chomości można dokonać z urzędu albo na wniosek kierownika urzędu re-jonowego.

Podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa można dokonać z urzędu, po zasięgnięciu opinii kierownika urzędu rejonowego.

Read More

Studium podlega zaopiniowaniu przez sejmik samorządowy

Studium podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w odnie-sieniu do pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich.

“ Art.- 57 ust. 1 i 3 w brzmieniu, ust. la dodany ustawą z dnia 22. 08. 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 726). Wojewoda, w drodze obwieszczenia, ogłasza w wojewódzkim dzien-niku urzędowym o sporządzeniu studium. Art. 58.' [Programy ponadlokalne] 1. Naczelne i centralne organy ad-ministracji rządowej sporządzają programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Read More

Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych] 1. Państwowa osoba prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia, są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności odpowiednio przez Ministra Skarbu Państwa, organ założycielski lub przez organ nadzorujący.

Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej osoby prawnej własności nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste lub na oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd.

Read More

Scalanie i podział nieruchomości

Art. 101. [Zakres przedmiotowy] 1. Przepisy niniejszego rozdziału regulują sprawy scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu.

Przepisy rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych na obsza-rach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.

Przepisów rozdziału nie stosuje się do nieruchomości, które zostały objęte postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wy-mianie gruntów.

Read More

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa

Art. 55.2 [Analizy, studia, koncepcje, programy] W celu określenia pod-staw i kierunków polityki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień – odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.

Read More