Monthly Archives Październik 2012

Art. 4.

– nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

– zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa łub własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd, a także nie obciążone prawem użytkowania,

Read More

Nabywanie nieruchomości pod autostrady

Art. 26. [Nabywanie nieruchomości] Agencja nabywa na własność Skarbu Państwa nieruchomości na cele budowy autostrad, w drodze umowy, z zastrzeżeniem art. 27.

Art. 27. [Przejście własności z mocy prawa] 1. Nieruchomości przez-naczone na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność gminy, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji, dotycząca tych nieruchomości, stała się ostateczna.

Read More

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:

– nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd,

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości,

– powierzchnię oraz opis nieruchomości,

– przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,

– cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd,

Read More

Uprawnienia urbanistyczne

Art. 51. [Czynności wymagające uprawnień urbanistycznych]Do wy-konywania czynności polegających na:

– samodzielnym przygotowaniu lub pełnieniu funkcji głównego projek-tanta zespołu przygotowującego projekt miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego lub studium, o którym mowa w art. 6,

– kierowaniu opracowaniem lub samodzielnym opracowywaniu warun-ków zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2,

Read More

Art. 105. [Drogi zamiana nieruchomości]

1. Powierzchnię każdej nie-ruchomości objętej scaleniem i podziałem pomniejsza się o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub pod posze-rzenie dróg istniejących. Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz do ogólnej powierzchni działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi i pod poszerzenie dróg istniejących.

Read More

Zasoby nieruchomości

– zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

– gminne zasoby nieruchomości.

Art. 21. [Zasób Skarbu Państwa] Zasób nieruchomości Skarbu Państwa stanowią nieruchomości, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiły własność Skarbu Państwa i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, a także nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

Read More

Art. 95.

– zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budo-wę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków,

– wydzielenia działki gruntu znajdującej się pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego, jeżeli budynek ten został wznie-siony w dobrej wierze przez samoistnego posiadacza,

Read More

Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości

Art. 67. [Oszacowanie cen- 1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

– cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,

Read More