Monthly Archives Listopad 2012

Prawo pierwokupu wykonuje zarząd gminy.

Art. 110. [Skutki i wykonani- 1. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w art. 109, oraz prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli zarząd gminy nie wykona prawa pierwokupu.

Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez zarząd gminy zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Read More

Przepisy karne

Art. 198. Kto prowadzi działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień lub w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami bez licencji, podlega grzywnie do 5 000 zł.

Art. 199. [Własność i zarząd] 1. Nieruchomości nabyte przez państwowe osoby prawne po wejściu w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 3, poz. 11), to jest po dniu

Read More

przepisy rozdziału 4, a ponadto:

– w ogłoszeniu o przetargu podaje się informację, że przetarg jest ogra-niczony, oraz rodzaj ograniczeń,

– komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przeta-rgowe, i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, odpowiednio w siedzibie urzędu rejonowego lub urzędu gminy, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,

Read More

Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, je-żeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-muje te warunki bez zastrzeżeń,

– oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Read More

2. Przepisy art. 14 i art. 18 stosuje się odpowiednio.

Art. 16. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu jest nieważna, jeżeli:

– jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadkach określonych w art. 13 ust. 1, a decyzja została wydana po powstaniu obowiązku jego sporządzenia.

Read More

31 grudnia 1994 r.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do zarządu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wykonywanego przez państwowe osoby prawne, inne niż określone w art. 14.

Nieruchomości rolne, pozostające w dniu przejęcia przez Agencję w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających oso-bowości prawnej, pozostają nadal w ich zarządzie. Do zarządu tego stosuje się przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 5 i art. 36 oraz przepisy wydane na podstawie art. 37.l6a

Read More

Art. 8.6a [Organ Agencji] Organami Agencji są:

– Prezes Agencji.

– Rada Nadzorcza.

Art. 9.6b [Prezes Agencji] 1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. 3.6c Minister Skarbu Państwa składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny raport z działalności Agencji.

Read More

Komunalne osoby prawne

§ 14. Do zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności z tytułu nabycia własności budynków i innych urządzeń oraz lokali przez państwowe i ko-munalne osoby prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499 oraz z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940), z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów art. 200 ust. 2 i 3.

Read More