Monthly Archives Grudzień 2012

Opłaty adiacenckie

Opłaty adiacenckie mogą być naliczone:

– jako udział właścicieli i użytkowników wieczystych w budowie urządzeń infrastruktury technicznej, powodujących wzrost wartości nieruchomości,

– w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału,

– w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania scalenia i podziału.

Read More

Prawo pierwokupu nieruchomości

Art. 109. [Przesłanki podmiot] 1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

– nie zabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub gminy,

– prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej,

– nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejs-cowym na cele publiczne,

Read More

Co muszą zawierać poszczególne wnioski

– dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj i powierzchnię tych nieruchomości,

– opis pozostawionych nieruchomości,

– oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2,

– operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości zgodnie z przepisami § 8-11.

Read More

Zmiany w przepisach

– gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność gminy,

– podziału nieruchomości,

– scalania i podziału nieruchomości,

– pierwokupu nieruchomości,

– wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

– udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

Read More

Art. I.1 [Cele zagospodarowania przestrzennego]

1. Ustawa o zagos-podarowaniu przestrzennym, zwana dalej „ustawą”, określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrówno-ważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb roz-wiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot samo-rządowych i państwa w tych sprawach.

Read More

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Art. 179. (Pojęcie licencja zawodowa] 1. Pośrednictwo w obrocie nie-ruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredni-ków na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posia-dająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniej-szego działu.

Read More

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:

– dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,

– wypis z katastru nieruchomości,

– wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w ra-zie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospo-darowania terenu,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypa-dkach, o których mowa w art. 93 ust. 6 i art. 94 ust. 1.

Read More

Art. 107. [Opłaty adiacenckie]

1. Osoby, które otrzymały nowe nierucho-mości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych. Przy ustalaniu wartości dotychczas posiadanych nieruchomości nie uwzględnia się wartości urządzeń, drzew i krzewów, o których mowa w art. 106 ust. 1, jeżeli zostało za nie wypłacone odszkodowanie.

Read More

Rzeczoznawstwo majątkowe

Art. 174. [Pojęcie uprawnienia zawodowe] 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca upraw-nienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Read More

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Jeżeli w decyzjach wydanych przed dniem 24 grudnia 1992 r. lub w umowach zawartych przed tym dniem nie określono sposobu i terminów zapłaty kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali, właściwe organy wydadzą decyzje uzupełniające, okre-ślając w nich terminy, po których upływie nie spłacona część należności będzie podlegała zabezpieczeniu hipotecznemu na zasadach określonych ustawą. Ustalone w decyzjach i umowach, wydanych lub zawartych przed dniem 24 grudnia 1992 r., wysokości kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali oraz sposoby i terminy ich zapłaty pozostają bez zmian.

Read More