Monthly Archives Październik 2014

Kiedy możliwe jest stawiennictwo obrońcy?

Jak wynika z omówionego wyżej stanu prawnego, stawiennictwo obrońcy jest możliwe w wyniku jego inicjatywy lub na wyraźną prośbę podejrzanego. Z kolei przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych nakładają na sędziego obowiązek powiadomienia o terminie posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania prokuratora oraz obrońcy, jeżeli został już ustanowiony i zgłosił swój udział w czynnościach sądowych.

Read More

Problem radców prawnych

Na początku chcę powiedzieć, że w odniesieniu do radców prawnych problem się trochę komplikuje z uwagi na postanowienia art. S ust. 2 ustawy o radcach prawnych, albowiem przepis ten uprawnia do świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym tylko niektórych radców z obowiązku tego wyłączeni są radcowie zatrudnieni na etatach. Wobec tego, jak wynika z przedstawionych danych, wchodziłaby w grę grupa radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną w spółkach i kancelariach, których w 2000 r. było 5704. Jak wynika też z zebranych przez Fundację Flelsińską danych, radcom tym sądy powierzyły 570 spraw z urzędu. Pozostałe obowiązki reprezentowania osób fizycznych w sprawach cywilnych, w sprawach ubezpieczeń społecznych, w sprawach związanych z prawem pracy i prawem podatkowym, w zakresie których radcowie są ekspertami, zostały powierzone adwokatom.

Read More

Co wynika z przepisów prawa?

Z przepisów prawa wynika szczególne uprawnienie prokuratora do uznania na podstawie okoliczności sprawy, czy podejrzany jest, czy też nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. W przypadku, gdy prokurator uzna, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, powinien ją pouczyć o prawie wystąpienia z żądaniem wyznaczenia obrońcy z urzędu .

Read More

Opis ważnych pojęć

Rozwiązania stosowane w praktyce światowej. System obrony z urzędu (ex officio). System wyznaczania pełnomocników, obrońców do spraw z urzędu spośród wszystkich członków lokalnej adwokatury/radców prawnych (na podstawie alfabetycznych list prawników). Oparty jest na założeniu, że każdy członek adwokatury może być wyznaczony do sprawy z urzędu. System ten funkcjonuje obecnie w Polsce.

Read More

System naboru na aplikację adwokacką

Obok przytoczonych wyżej zarzutów „merytorycznych”, odnoszących się do realizacji przejrzystości, obiektywnego i równego traktowania kandydatów oraz ogólnego postulatu poszanowania interesu publicznego – w tym poprzez powiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych – podnoszone są również argumenty formalnoprawne.

Read More

Opinia rzecznika dyscyplinarnego NRA

Wedle rzecznika dyscyplinarnego NRA adw. J. Naumana „zarzuty pod adresem samorządu są zazwyczaj stawiane w płaszczyźnie niedoskonałości procedur, a w rzeczywistości chodzi o zakwestionowanie najważniejszej prerogatywy, jaką mają adwokaci: wyznaczania, stosowania i egzekwowania kryteriów przyjmowania w szeregi adwokatury. Jeżeli odbierze się samorządowi adwokackiemu możliwość kształtowania kryteriów, to adwokatura przestanie istnieć” .

Read More

Warunki minimalne kandydatów

– obiektywne kryteria naboru – skoro celem naboru jest wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, kryteria winny być obiektywne, im mniej nieostrych sformułowań, tym lepiej, winny być jasne i znane wszystkim kandydatom (ten, kto chce wstąpić w szeregi adwokatury, musi wiedzieć szczegółowo, i to kilka lat wcześniej, jakie warunki będzie musiał spełnić)

Read More

Zwolnienie od kosztów sądowych

Na podstawie §127 ust. 1 regulaminu przewodniczący wydziału może wyznaczyć termin do złożenia dokumentów dotyczących stanu majątkowego i rodzinnego, pod rygorem oddalenia wniosku. Możliwość przeprowadzenia dochodzenia, o którym mowa w art. 116 §1 k.p.c., konkretyzuje § 127 ust. 2 wskazując, iż w toku ustaleń w zakresie stosunków osobistych i majątkowych stron sąd zwraca się do właściwych państwowych lub społecznych jednostek organizacyjnych o nadesłanie odpowiednich informacji. Sąd może odmówić zwolnienia z kosztów sądowych stronie w razie stwierdzenia oczywistej bezzasadności jej powództwa lub obrony . Na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie .

Read More

Krajowa Rada Radców Prawnych

Niestety dane podawane przez organy samorządu zawodowego nie do końca oddają liczbę wyznaczonych pełnomocników. Niektórzy sędziowie bowiem przyznają, że omijają oficjalne, określone prawem, procedury Tam, gdzie prawo wymaga, by po przyznaniu przez sąd pełnomocnika konkretną osobę do prowadzenia sprawy wyznaczył samorząd zawodowy, bywa inaczej. Sędziowie o postanowieniu o wyznaczeniu pełnomocnika informują konkretnego adwokata lub radcę prawnego, omijając samorząd zawodowy .

Read More

Różnica w odpowiedziach wśród ankietowanych

Osoby, które stwierdziły, iż nie pytały prawnika o przebieg sprawy (215 osób), spytaliśmy, dlaczego tak postępowały. Na podstawie wyników badań pilotażowych zaproponowaliśmy następujące odpowiedzi: mam do niego zaufanie to nie wypada nie wiem jak inny powód (jaki?). Badane osoby fakt, iż nie pytały prawnika o podejmowane przez niego czynności, uzasadniały najczęściej następująco : mam zaufanie do prawnika (40% wskazań), nie wiem, jak to robić (30% wskazań), to nie wypada (15% wskazań), nie mam z prawnikiem kontaktu (10% wskazań), prawnik sam mnie informuje (10% wskazań), nie mam do prawnika zaufania (5% wskazań).

Read More

Sposób wyznaczania do spraw z urzędu

Ze spraw, które trafiły do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wynika, że czasem przyczyną niechęci adwokatów do prowadzenia sprawy z urzędu jest fakt, iż specjalizują się oni w innej dziedzinie prawa niż ta, której dana sprawa dotyczy. Adwokaci specjalizujący się w sprawach cywilnych, gospodarczych czy finansowych bywają wyznaczani do skomplikowanych spraw karnych, z kolei „karników” wyznacza się do spraw cywilnych. Wynika to z tradycyjnego, a raczej już dziś nierealistycznego podejścia, w świetle którego adwokat jest wszechstronnym fachowcem, mogącym poprowadzić każdą sprawę. Zapytaliśmy adwokatów o ich poglądy co do podmiotu, który wyznacza pełnomocników z urzędu, jak i co do sposobu owego wyznaczania.

Read More

Przebieg procesu weryfikacji

Moshe Hacohen, obrońca publiczny dla regionu Jerozolimy, Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Obrońcy Publicznego, Izrael:

Mamy proces weryfikacji, który nie jest jednak doskonały. Wnioskodawca musi wypełnić szczegółowy formularz dotyczący źródeł dochodu oraz majątku, a także udzielić upoważnienia do uzyskania informacji z właściwych organów państwowych, takich jak: rejestr gruntów, agencji ubezpieczeń społecznych, organów podatkowych, albo dostarczyć dokumenty potwierdzające udzielone przez niego informacje. Jest to, jak powiedziałem, niekompletne, ponieważ istnieje „szara strefa” obejmująca osoby „samozatrudnione”, które nie składają raportów organom podatkowym, co utrudnia sprawdzenie ich rzeczywistych zarobków. W związku z tym sugerujemy, aby rząd wyposażył nas w mechanizm sprawdzania uzyskiwanej informacji. Prowadzilibyśmy dochodzenia w losowo wybranych sprawach, a gdyby ktoś przedstawił swoją sytuację nieprawdziwie, można by ją zweryfikować i w przypadku oszustwa wszcząć postępowanie karne i odszkodowawcze przeciwko takiej osobie.

Read More

Sytuacja inna niż w prawie karnym

Inaczej niż w prawie karnym, gdzie odmowa ustanowienia obrońcy z urzędu jest ostateczna i nie może być zaskarżana, w postępowaniu cywilnym na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu (tak jak w przypadku odmowy zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych) stronie przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji .

Read More

Prawnik i jego usługi

Trzeba mieć na uwadze to, że osoby uwikłane w proces cywilny (teraz chcę tylko o tym mówić, sprawy karne mają, wydaje mi się, zupełnie inny wymiar) nie od razu zdają sobie sprawę z potrzeby ustanowienia pełnomocnika i często, zachęcane przez sąd, dopiero [wtedy] występują o zwolnienie od kosztów, albo, jeśli są zwolnione, o ustanowienie pełnomocnika. Bo w Polsce jak komuś zepsuje się zegarek, to idzie do zegarmistrza, bo nie chce tam dłutka wsadzić i sam pomajsterkować, ale jak ma sprawę w sądzie, to nie idzie do prawnika. Pierwsza zasada – „nie iść do prawnika” to jest pewien brak zaufania do fachowca i strach przed kosztami.

Read More