Monthly Archives Listopad 2014

Ubiegając się o zwolnienie

Wniosek o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych jest wolny od opłaty sądowej14\ Wniosek taki może złożyć osoba fizyczna, która jednocześnie pisemnie oświadczy, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny .

Read More

Skarga kasacyjna

Natomiast skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych, rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej), a zatem ustawa wyłącza osobiste działanie strony i wprowadza podobnie jak w przypadku skarg kasacyjnych w postępowaniu karnym i cywilnym tzw. „przymus adwokacki” .

Read More

Studia prawnicze w Holandii

W Holandii każdy może podjąć uniwersyteckie studia prawnicze, a następnie stać się członkiem adwokatury, po trzyletnim okresie nadzorowanej praktyki. System numerus clausus nie wydaje się dobrym instrumentem – między innymi dlatego, że zakłóca rynek usług prawniczych, pewnego rodzaju konkurencję między prawnikami. Mamy odpowiednią liczbę prawników w kraju – 11600 adwokatów przypada na ok. 16 milionów mieszkańców.

Read More

Czym jest pomoc prawna?

Jak rozumiemy termin „pomoc prawna”? Zasadniczym obszarem badań jest pomoc prawna rozumiana wąsko – jako opłacana przez Państwo pomoc prawna „z urzędu”. Termin ten można także rozumieć szeroko – jako wszelką bezpłatną pomoc o charakterze prawnym, m.in:

Read More