Monthly Archives Styczeń 2015

Pomoc prawna i przyjęty przez nią model

Komisji podjęto decyzję o częściowej regulacji problematyki dostępu do sądu i pomocy prawnej186. Wedle członków Komisji rychłej regulacji wymagały zwłaszcza przepisy dotyczące kosztów sądowych, w tym procedury zwalniania od ponoszenia tych kosztów. Natomiast problematyka przyznawania stronie pełnomocnika z urzędu, choć stanowiła przedmiot refleksji Komisji, jeszcze nie została ujęta w projektach zmian przepisów. Zagadnieniem pełnomocnictwa z urzędu Komisja planuje zająć się w przyszłości187.

Read More

Polski standard prawa karnego

Jeżeli chodzi o kwestię postępowania karnego i obrony, to trochę zatrważa mnie myśl, którą tutaj wygłoszono dwukrotnie, a która przebija się przez dokumenty europejskie, a więc dokumenty, które są dla nas pewną 'wytyczną. Że jeżeli sprawa grozi pozbawieniem wolności, to oskarżony powinien, gdy nie może sobie sam opłacić obrony z wyboru – a więc gdy jego stan majątkowy jest odpowiadający temu pojęciu „ubóstwa sądowego” – to powinien mieć zagwarantowaną obronę z urzędu.

Read More

Jaki wniosek nie zasługuje na uwzględnienie?

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Sytuacja osobista oskarżonego nie jest na tyle wyjątkowa, aby należało ustanowić dla niego obrońcę z urzędu. Postępowanie karne wszczęto jeszcze w miesiącu styczniu 2001 r. i powinien on, ewentualnie jego rodzina, liczyć się z koniecznością zabezpieczenia środ-ków finansowych na ustanowienie obrońcy z wyboru. […] do czasu areszto-wania prowadził on firmę x, posiadał więc stałe źródło dochodu, które do momentu pozbawienia go wolności nie było wydatkowane.

Read More