Monthly Archives Marzec 2015

Gospodarka finansowa Agencji

Art. 20. [Dochody Agencji] 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Dochodami Agencji są:

– należności z tytułu sprzedaży mienia Skarbu Państwa,

– 19 opłaty z tytułu zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu,.

– zysk uzyskany z gospodarowania, majątkiem Skarbu Państwa,

– inne dochody.

3. Środki finansowe Agencji są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie oraz na funkcjonowanie Agencji.

Read More

Art. 34. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

– gruntach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejo-wymi oraz nieużytki,

– zabudowaniach – rozumie się prez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inne urządzenia dla potrzeb produkcji rolnej,

– uczestniku scalenia lub wymiany – rozumie się przez to właściciela lub samoistnego posiadacza albo zarządcę lub użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub wymiany,

Read More

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Art. 6.' (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania] 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierun-ków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.

Zarząd gminy sporządza studium uwzględniając uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Zarząd gminy przedkłada studium do zaopiniowania organom, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4. Nienadesłanie opinii, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia studium, uważa się za brak uwag.

Read More

Opracowanie granic zewnętrznych

– dokonuje geodezyjnego opracowania granic zewnętrznych gruntów objętych scaleniem i podziałem,

– przyjmuje granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz sporządza mapę tych nieruchomości,

– oblicza powierzchnie i sporządza rejestr nieruchomości według stanu dotychczasowego,

– sporządza, w razie potrzeby, dokumentację w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości,

Read More

Nieważność decyzji

Art. 16. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu jest nieważna, jeżeli:

– jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadkach określonych w art. 13 ust. 1, a decyzja została wydana po powstaniu obowiązku jego sporządzenia.

Read More