Monthly Archives Maj 2015

Przekazanie urządzeń spółdzielni mieszkaniowej

W razie niezłożenia oświadczenia w terminie określonym w ust. 1, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność gmi-nie nieruchomość wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi tryb sprzedaży do-mów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydo-mowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami.

Art. 44.50 [Przekazanie urządzeń spółdzielni mieszkaniowej] 1. W przypadku

Read More

Zrzeczenie się (Art. 16.)

Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub komunalna osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Do zrzeczenia się tych praw stosuje się odpowiednio przepis art. 179 Kodeksu cywilnego.

2. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego komunalnej osoby prawnej zrzeczenie się wymaga zgody zarządu gminy, na której terenie

Read More

Umowy między Skarbem Państwa a gminą

Art. 14. [Umowy miedzy Skarbem Państwa i gminą] 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być sprzedawane gminie za cenę obniżoną lub oddawane jej nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa za cenę obniżoną albo oddawane mu nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste.

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na

Read More

Obrót nieruchomościami (Art. 13.)

Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrze-

czenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aport- do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. I, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa i gminą...

Read More

Rzeczoznawcy majątków (Art. 7.)

Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkow- Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.

Art. 8. [Zawiadamianie stron] Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia

Read More

Waloryzacja (Art. 5.)

Art. 5. (Waloryzacja] Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. ©. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

– wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i

Read More

Wysokość kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków

Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów lub oświa-dczeń albo uchylenie się od dodatkowych wyjaśnień może być uznane za brak dowodów na to, że państwowa lub komunalna osoba prawna, spółdzielnia albo inna osoba prawna wybudowała albo nabyła budynki, inne urządzenia i lokale ze środków własnych..

§ 11.1. Wysokość kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwowe i komunalne osoby

Read More

Podstawa do uznania środków państwowych i komunalnych osób prywatnych

– 1. Podstawę do uznania środków państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni oraz innych osób prawnych za środki własne tych osób stanowią dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczą o źródłach pochodzenia środków finansowych, a w szczególno-ści:

– zarządzenia o utworzeniu lub przekształceniu państwowej i komunalnej osoby prawnej oraz akty prawne o utworzeniu lub przekształceniu spółdzielni lub innych osób

Read More