Monthly Archives Maj 2015

Nabycie własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Wierzytelności z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali wygasają z chwilą:

– przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa,

– wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-siębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 575 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673).

Nabycie własności oraz prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w

Read More

Przepisy przy zabezpieczeniu hipotecznym

Wierzytelności z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali przez osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają zabez-pieczeniu hipotecznemu na użytkowaniu wieczystym gruntów lub wyodrę-bnionych częściach tych gruntów', które te osoby nabyły. Hipoteka powstaje z dniem wpisu do księgi wieczystej. Wpis hipoteki następuje po

Read More

Scalenie – zasady wydzielania ekwiwalentu

W razie niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, terenowy organ administracji państwowej, po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń, zasięg-nięciu opinii rzeczoznawców oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian, akceptuje szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych w drodze postanowienia przepis art. 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie służy zażalenie.

Dowodem jednomyślnego

Read More

Scalenie – wyniki oszacowania

Art. 12. [Wyłożenie wyników oszacowania] 1. Wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjal-nych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez tere-nowy organ administracji państwowej, a następnie udostępnia się je do pu-blicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem.

Na zebraniu, o którym mowa w ust. 1, oraz w okresie wyłożenia wy-ników oszacowania gruntów do publiczego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do szacunku gruntów bada komisja, o której mowa w art. 10 ust. ł, która z wynikami swoich ustaleń zapoznaje uczestników scalenia na zebraniu zwołanym przez terenowy organ administracji państwowej...

Read More

Określenie zasad szacunku podczas scalenia

Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

Terenowy organ administracji państwowej, na wniosek komisji, może powołać do jej składu rzeczoznawców. Grunty objęte wymianą szacują wszyscy uczestnicy wymiany według zasad określonych w art. 11 ust. 2-4, chyba że określą inne zasady szaco-wania, natomiast projekt wymiany opracowuje upoważniony przez terenowy organ administracji państwowej geodeta, przy udziale wszystkich ucze-stników

Read More

Rada uczestników scalenia

Art. 9. [Rada uczestników scalenia] 1. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.

Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez terenowy organ administracji

Read More

Scalenie – wydzielenie równowartości

Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.

Postanowienie o wszczęciu postępowania wymiennego doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.

Na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego służy za-żalenie.

Art. B. [Wydzielenie równowartości dopłata] 1. Uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej

Read More

Tryb i forma postępowania przy scaleniu

W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartość budynków określa się według szacunkowych norm ubezpieczeniowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, chyba że strony uzgodnią inne zasady rozliczeń.

Przepisy art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 i 3 mają zastosowanie również przy wymianie gruntów.

Art. 6. [Właściwość organu] Jeżeli postępowaniem scaleniowym lub wymiennym mają być objęte grunty położone na terenie dwóch lub więcej

Read More

Postępowanie scaleniowe

Art. 4.' [Rozwinięcie] 1. Postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu po uprzednim uzyskaniu opinii rady sołeckiej, a także działających na terenie danej wsi społeczno-zawodowych organizacji rolników, jeżeli

– grunty Państwowego Funduszu Ziemi, których powierzchnia przekracza 10% projektowanego obszaru scalenia, nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia,

– ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia

Read More

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Art. 151. [Wartość rynkowa i odtworzeniową] 1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:

– strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przy-musowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,

– upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania

Read More

Wycena nieruchomości

Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesio-nych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infra-struktury technicznej.

Dział IV. Wycena nieruchomości Określanie wartości nieruchomości

Art. 149. [Zakres przedmiotowy] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj,

Read More

Opłata adiacencka cz. II

Art. 146. (Wysokość] 1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń in-frastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada

Read More

Opłaty adiacenckie

Art. 143. [Zakres przedmiotowy! 1- Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub gminy, z wyłączeniem nieruchomości prze-znaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne.

2. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod

Read More

Koszty postępowania o zwrot nieruchomości

Ustalenie stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nierucho-mości następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Jeżeli zwrot odszkodowania polega na zwrocie nieruchomości za-miennej, za zwaloryzowane odszkodowanie przyjmuje się aktualną w dniu zwrotu wartość tej nieruchomości. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sięę odpowied-nio.

Koszty postępowania o zwrot nieruchomości ponosi odpowiednio Skarb Państwa albo

Read More