Monthly Archives Maj 2015

Obowiązki użytkownika wieczystego

W razie likwidacji lub przekształcenia jednostek, o których mowa w ust. 1, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozstrzyga, w terminie 6 miesięcy od zakończenia likwidacji lub przekształcenia, o sposobie zagospodarowania nieruchomości będących w trwałym zarządzie tych jednostek. Po upływie tego terminu nie zagospodarowane nieruchomości przekazuje się do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Art. GS.

Read More

Naczelne władze i urzędy

W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aport- do spółki, stosuje się odpowiednio przepis art. 52.

Art. 59. [Wyposażenie fundacji] 1. Minister Skarbu Państwa może wyposażyć fundację lub dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji prowadzącej działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku

Read More

Likwidacja i prywatyzacja

Art. 55. [Podział jednostek] W razie gdy państwowe osoby prawne albo państwowe jednostki organizacyjne są tworzone w wyniku podziału istniejących osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nie stosuje się przepisów art. 52, jeżeli wyposażenie dotyczy nieruchomości, do których prawa przysługiwały osobom lub jednostkom ulegającym podziałowi.

Art. 56. [Jednostki komunalne] Przy tworzeniu komunalnych osób prawnych lub komunalnych jednostek

Read More

Odpowiedzialność zawodowa

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami.

Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

Art. 183. [Odpowiedzialność zawodowa] 1. Pośrednik nie wypełniający

Read More

Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenie za czynności pośred-nictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. W razie nieokreślenia wynagrodzenia w umowie przysługuje wynagrodzenie zwy-czajowo przyjęte w danych stosunkach.

Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą być wy-konywane w stosunku do wszelkich nieruchomości, a także na rzecz wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie

Read More

Nabywanie nieruchomości przez inne podmioty

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do sprzedaży dokonywanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

4 36a Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii

Read More

Ustalenie ceny nieruchomości

Agencji przysługuje prawo pierwokupu przy odsprzedaży nierucho-mości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od Agencji.

Art. 30. [Ustalenie ceny] l. Cenę jednego hektara gruntu przeznaczonego do sprzedaży na zasadach art. 29 ustala się:

– przy uwzględnieniu cen rynkowych lub

– mnożąc stawkę szacunkową jednego hektara przez cenę jednego kwin-tala żyta ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym.

Read More

Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

§ 56. Dokumentację, o której mowa w § 6 pkt 3, stanowią:

– geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

– rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości propono-wanych do przyznania uczestnikom postępowania.

– Po opracowaniu projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności, o których

Read More

Rozbieżności stanowisk między członkami rady

Do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy dołączyć: !) projekt przebiegu granic zewnętrznych gruntów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem sporządzony w formie graficznej i opi-sowej,

– wypis i wyrys z planu miejscowego.

– 1. Po wejściu w życie uchwały, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia uczestników o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia i podziału

Read More

Co określa rozporządzenie?

– 1. Dokumentację dotyczącą podziału nieruchomości sporządza się w formie operatu.

2. Operat, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwier-dzającej projekt podziału nieruchomości, stosownie do przepisów ustawy

– Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlega ocenie wyłącznie w zakresie zgodności z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i

Read More

Podział nieruchomości

– 1. Do opracowania projektu podziału granice nieruchomości podle-gającej podziałowi przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

O przyjęciu granic, o którym mowa w ust. 1, osoba sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia zainteresowane strony. Do za-wiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy Prawo

Read More

Prawo użytkowania

Art. 34. [Prawo użytkowania] 1. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości ustanowione zostaje, z mocy prawa, na rzecz Agencji prawo użytkowania.

W stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 28 i 33, prawo użytkowania na rzecz Agencji zostaje ustanowione z mocy prawa odpow-iednio z dniem rozwiązania użytkowania wieczystego, wygaśnięcia zarządu lub rozwiązania umów: użytkowania, dzierżawy lub najmu.

Read More

Niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Art. 31. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości] 1. Po wszczęciu postępo-wania wywłaszczeniowego wojewoda, na wniosek Prezesa Agencji, udziela w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor natychmias-towej wykonalności, z uwzględnieniem stanu przygotowania inwestycji oraz możliwości zbioru

Read More

Jakie informacje powinien zawierać protokół przetargu?

Protokół przeprowadzonego przetargu powinien zawierać następujące informacje:

– termin i miejsce przetargu,

– oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem,

– o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową, wraz z uza-sadnieniem,

– najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru

Read More