Monthly Archives Maj 2015

Wadium – dalszy opis

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który prze-targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

– 1. W przetargu przeprowadzanym przez kierownika urzędu rejonowego osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 212 ust. 1 i 2, zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej

Read More

Wadium

Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ nie zorga-nizuje drugiego przetargu, jest on obowiązany, w celu zbycia nieruchomości, zorganizować ponownie pierwszy przetarg.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasad-nionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

– W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu wyodrębnia się, dla ustalenia opłat, o

Read More

Nieodpłatne przekształcenie

Okresy trwania użytkowania wieczystego, o których mowa w ust. 1, liczy się do dnia wejścia w życie ustawy.

Wysokość raty rocznej, o której mowa w ust. 1, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub gminy określa, w drodze decyzji, odpowiednio kierownik urzędu rejonowego albo wójt, bur-mistrz (prezydent miasta).

Osoba, która nabyła własność nieruchomości na podstawie art. 2, może uiścić opłatę, o

Read More

Opłata za przekształcenie

Art. 2. [Wniosek, decyzja, wpis] 1. Użytkownik wieczysty składa wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do:

– kierownika urzędu rejonowego, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

– wójta, burmistrza (prezydenta miasta), jeżeli użytkowaniie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Decyzję o

Read More

Podmioty ograniczenia

§ 10. 1. Jeżeli ze względu na rodzaj pozostawionej nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, rzeczoznawca majątkowy określa wartość od- tworzeniową tej nieruchomości.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej pozostawionej nieruchomo-ści, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych.

Przy określaniu wartości gruntu stosuje się

Read More

Skutki decyzji ostatecznej

Art. 29. [Skutki decyzji ostatecznej] 1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi tytuł do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i podstawę do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.

2. Obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych przenosi się z gruntów poddanych scaleniu lub wymianie na grunty wydzielone w wyniku scalenia lub wymiany.

Art. 30. [Wprowadzenie w posiadanie] Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników, zwołanym przez terenowy organ administracji państwowej...

Read More

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu

Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego oka-zaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 2, wszyscy uczestnicy wymiany przy-jęli go bez zastrzeżeń.

Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, terenowy organ administracji państwowej.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany

Read More

Termin zgłaszania zastrzeżeń

Art. 24. (Termin zgłaszania zastrzeżeń] 1. Uczestnicy scalenia , w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie terenowemu organowi administracji państwowej zastrzeżenia do tego projektu.

Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje terenowy organ administracji państwowej, po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 25. [Opiniowanie zastrzeżeń] 1. Opiniowanie

Read More

Plan zagospodarowania przestrzennego

Art. 21.’ [Wzmianka w księdze wieczystej] 1. Państwowe biuro notarialne, na wniosek terenowego organu administracji państwowej, uczyni w

księdze wieczystej wzmiankę o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego, a jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, wniosek składa się do istniejącego zbioru dokumentów.

2. Wzmianka w księdze wieczystej lub złożenie wniosku do zbioru do-kumentów ma ten skutek, że

Read More

Obciążenie opłatą melioracyjną

Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność Państwa.

Art. 18. [Obciążenie opłatą melioracyjną] 1. Jeżeli objęte scaleniem lub wymianą grunty zmeliorowane poddano ponownej klasyfikacji glebozna-wczej przed dokonaniem szacunku i jeśli przypadły one w wyniku scalenia lub

Read More

Upoważnienie

Art. 26. [Upoważnienie] 1. Minister Przekształceń Własnościowych może, w terminie określonym w art. 13 ust. 1, przekształcić państwowe przed-siębiorstwo gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na wniosek Agencji lub wniosek dyrektora i rady pracowniczej, po zasięgnięciu opinii Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Prawa Skarbu Państwa wobec spółek, o których

Read More

Wygaśnięcie na wniosek

Art. 47.[Wygaśnięcie na wniosek] 1. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną.

Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki

Read More

Wartość odtworzeniowa

Art. 135. [Wartość odtworzeniowa] 1. Jeżeli ze względu na rodzaj nieru-chomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nie-ruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość odtworzeniową.

Przy określaniu wartości odtworzeń iowej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych.

Przy określaniu wartości gruntu stosuje się przepis art. 134 ust. 2-4.

Read More

Nieruchomość zamienna

Art. 130. |Ustalenie odszkodowania] 1. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji

o wywłaszczeniu i według jej wartości w dniu wydania decyzji o odszko-dowaniu.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Art. 131. |Nieruchomość zamienna] 1. W ramach odszkodowania właścicielowi

Read More