Monthly Archives Czerwiec 2017

Brak szczególnych standardów w Polsce

W Polsce nie ma szczególnych standardów dotyczących jakości pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Stosują się więc do niej ogólne standardy dotyczące udzielania przez prawników pomocy prawnej, wynikające z przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych .

Read More

Judicare – co to jest?

Judicare. Podobny do „obrony z urzędu” system wyznaczania indywidualnych pełnomocników/obrońców do spraw z urzędu, oparty na listach prawników, którzy zgłosili gotowość prowadzenia takich spraw (np. według specjalizacji) bądź zostali do udzielania takiej pomocy upoważnieni przez odpowiednią instytucję, po spełnieniu określonych warunków (np. Holandia, Izrael).

Read More

Jakie są stawki minimalne?

Stawki minimalne. Minimalne kwoty honorariów za prowadzenie określonego rodzaju sprawy lub wykonanie określonej czynności przez adwokata/ radcę prawnego. W uzasadnionych przypadkach (charakter sprawy, trudna sytuacja materialna klienta) adwokat / radca prawny może pobrać honorarium mniejsze niż stawka minimalna lub nawet zrezygnować z honorarium.

Read More

Grupa badana w sądach – wyniki

Różnic w poziomie zadowolenia skazanych badanych w zakładach karnych właściwie nie ma. Z perspektywy czasu i wobec faktu skazania oceniali oni swych obrońców z urzędu i wyboru podobnie. Można chyba przyjąć, iż jednym z kryteriów ich oceny był wynik sprawy, a ten w przypadku wszystkich badanych okazał się podobny – uznanie za winnego i skazanie na karę pozbawienia wolności.

Read More

Jaki formularz jest odpowiedni?

Wydaje się, że odpowiedni formularz, który na mocy upoważnienia ustawowego ma opracować Rada Ministrów, mógłby być stosowany także (przy drobnych zmianach legislacyjnych) w postępowaniu cywilnym i karnym. Już teraz zatem, przed jego opracowaniem, warto, by przyszli autorzy formularza wzięli ten postulat pod uwagę. Zwłaszcza że projekt zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych także przewiduje upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego odpowiedni formularz w postępowaniu cywilnym. Sytuacja ta stwarza możliwość choćby częściowej synchronizacji prac i standaryzacji modelu przyznawania pomocy prawnej w różnych reżimach prawnych.

Read More

§ 8-9 UwlaszczR 6

Uznawanie środków państwowych i komunalnych osób prawnych, spółdzielni oraz innych osób prawnych za środki własne tych osób, określanie wysokości kwot należnych z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali przez te osoby prawne, a także rodzaje dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach

– 1. Za środki własne, o których mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1, art. 201 ust. 2 i art. 204 ust. 3, uznaje się środki finansowe pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa lub budżet gminy, a w szczególności z:

Read More

Inne terminy związane z pomocą prawną

Adwokat / radca prawny z wyboru. Adwokat / radca prawny, któremu klient zleca prowadzenie sprawy i który reprezentuje klienta w zamian za określone honorarium.

Read More

Efektywność systemów

Zasięg oraz koszty pomocy prawnej. W praktyce światowej spotyka się różne kryteria służące ocenie wywiązywania się przez państwo z obowiązku zapewnienia dostępu do pomocy prawnej obywatelom, których nie stać na opłacenie prawnika. Zbiera się m.in. informacje pozwalające określić bezwzględną wielkość środków przeznaczanych na pomoc prawną oraz, na przykład, rozpatruje wydatki państwa na ten cel w przeliczeniu na jednego obywatela w stosunku do dochodu narodowego per capita. Pozwala to porównać skalę wydatków w różnych państwach przy uwzględnieniu ich zamożności . W niektórych państwach, tam, gdzie przyznanie pomocy prawnej uzależnione jest od ustalonego minimum dochodów i stanu posia-dania (np. Holandia), oblicza się liczbę obywateli, którzy ze względu na sytuację majątkową mają prawo do pomocy prawnej opłacanej w całości lub w części przez państwo.

Read More

Czym jest tymczasowe zatrzymanie?

Wobec zatrzymanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa dopuszcza się możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, wśród których najsurowszym jest tymczasowe aresztowanie stosowane na czas oznaczony lub warunkowo do chwili złożenia poręczenia majątkowego .

Read More

Decyzja o przekazaniu nieruchomości Agencji

Art. li». [Stwierdzenie wygaśnięcia użytkowania] 1. Nieruchomości rolne Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu spółdzielni, osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, pozostają nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją umów, o których mowa w rozdziałach 6 i 8.

Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego użytkowania nieruchomości nie nastąpi w terminie określonym w art. 13 ust.

Read More

Dane o nieruchomościach

Art. 154. |Zasady wybor- Wyboru właściwego podejścia oraz metody

1 techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nierucho-mości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wypo-sażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.

Art. 155. |Dane o nieruchomościach] 1. Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w:

– księgach wieczystych,

– katastrze nieruchomości,

– ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

– tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na pod-stawie art. 169,

– planach miejscowych,

– wykazach prowadzo...

Read More

Co trzeba zrobić by spełnić kryteria?

Ocenę spełnienia kryteriów niezamożności oraz decyzję o przyznaniu pomocy prawnej można jednak z sądów „wyprowadzić”. Tak jak biura obrońcy publicznego w przypadku spraw karnych, tak i w sprawach cywilnych czy administracyjnych stworzyć można instytucje zajmujące się udzielaniem pomocy prawnej ubogim. Najprościej byłoby to zrobić na poziomie powiatów, gdzie istnieją już zresztą „powiatowe centra pomocy rodzinie” i „powiatowi rzecznicy praw konsumenta” . Takie powiatowe centra pomocy prawnej mogłyby spełniać wielorakie funkcje, synchronizując i skupiając wysiłek Państwa. Byłoby im łatwiej sprawdzać kryterium zamożności wnioskujących, zwłaszcza że starostwa mają już w tej mierze rozeznanie. Mogłyby zajmować się koordynowaniem udzielania sądowej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych, odciążając sądy. Mogłyby jednak zajmować się także udzielaniem przedsądowej i pozasądowej pomocy prawnej . Wyjaśnienie zainteresowanemu jego sytuacji prawnej, udzielenie prostej informacji, wskazanie środków działania prowadzi często do rezygnacji z wnoszenia sprawy do sądu. Potrzeby osób ubogich nie ograniczają się ponadto do reprezentacji przed sądem – a tylko to właściwie gwarantuje (i to w bardzo ograniczonym w praktyce zakresie) obecny system pełnomocnictwa z urzędu. Powstanie sieci powiatowych centrów pomocy prawnej przyczyniłoby się także do wypracowania ujednoliconych standar-dów pracy, stworzenia programów szkoleń dla pracowników centrów, opracowania materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla obywateli. Centra współdziałałyby z prawnilcami-praktykami, w ramach centrów mogłaby odbywać się także część szkolenia aplikacyjnego dla wszystkich zawodów prawniczych. Wreszcie, co bardzo ważne, centra zatrudniałyby własną, stosownie przeszkoloną, kadrę prawniczą – absolwentów prawa. Wiele, jeśli nie większość spraw, z jakimi do różnych organizacji zwracają się osoby ubogie, nie wymaga bowiem pomocy adwokata czy radcy prawnego. Sędzia J. Żuralski proponuje, by pracownicy takich centrów mieli prawo reprezentowania klienta przed sądem w sprawach drobnych oraz by praca w centrum była jedną ze „ścieżek” umożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania tradycyjnych zawodów prawniczych . To dobre propozycje.

Read More

Co przyniosły rozmowy z sędziami?

Uwzględniając wniosek, sąd wydaje postanowienie o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego. Wydanie postanowienia jest na mocy art. 118 k.p.c. równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Następnie sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub do rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie osoby do prowadzenia sprawy z urzędu. Właściwa rada wyznacza konkretnego adwokata lub radcę prawnego.

Read More