Monthly Archives Lipiec 2017

Brak odrębnego budżetu

Udział reprezentowanych w wydatkach na pomoc prawną z urzędu. Wydatkami na pomoc prawną z urzędu obciąża się także strony postępowań. Dopiero w przypadku nieskuteczności egzekucji Państwo jest zobowiązane do wypłaty honorarium pełnomocnika. A zatem państwo, które ponosi takie koszty, ma tytuł prawny do ich dochodzenia od niektórych reprezentowanych. Nie wiadomo, jak często w praktyce z tytułów tych korzysta. Można podejrzewać, że skala zjawiska jest niewielka , jednak warto byłoby ją zbadać. W przypadku bowiem większej aktywności Państwa w tym zakresie ponoszone wydatki byłyby mniejsze.

Read More

Biura porad obywatelskich

Biura porad obywatelskich. Pozarządowe instytucje udzielające porad osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana przez te biura polega na informowaniu ldientów o możliwych sposobach rozwiązania określonego problemu doradcy nie podejmują działań w imieniu ldientów i nie podejmują za nich decyzji. Pierwsze takie biura (Citizen Advice Bureaux) powstały w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej. Od początku lat dziewięćdziesiątych takie biura powstają również w Polsce.

Read More

Badania w zakładach karnych

Badania w zakładach karnych: – skazanych niereprezentowanych przez obrońcę, dotyczące między innymi przyczyn braku reprezentacji i możliwości uzyskania pomocy prawnej

Read More

Art. 103. [Uczestnicy postępowania]

1. Właściciele i użytkownicy wie-czyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i po-działem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia ich o wszczęciu postę-

powania, chyba że mimo dołożenia należytej staranności adres tych osób nie został ustalony. Przepis art. 113 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scale-niem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

Read More

Ankieterzy i ich wyniki

Ankieterzy mieli za zadanie porozmawiać zarówno z osobami nierepre- zentowanymi, jak i reprezentowanymi z wyboru i z urzędu, w odpowiednich proporcjach . Kryterium przy wyborze rozmówcy był zatem fakt reprezentacji lub jej braku oraz zróżnicowanie wydziałów sądów (ankieterzy byli proszeni, by liczba rozmówców będących stronami w sprawach karnych – gdzie najczęściej występują osoby reprezentowane przez adwokata – nie przekraczała 50%). W badaniach przeprowadzonych w sądach i w zakładach karnych ankieterzy (absolwenci Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka) rozmawiali z następującymi grupami osób (w sumie 809 osób):

Read More

Alternatywne modele dostarczania pomocy prawnej

Rada Ministrów po konsultacji z adwokatami i radcami prawnymi powinna rozważyć wprowadzenie modeli dostarczania pomocy prawnej alternatywnych dla pomocy prawnej z urzędu (ex officio), na przykład:

Read More

Akty nabycia

Art. 5. [Akty nabycia] Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych8a, a w przypadku ustanowienia w zezwoleniu specjalnych warunków – także dowodu z dokumentu urzędowego o ich spełnieniu, nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Art. C5.10[Naruszenie ustawy] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzo-ziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

Read More

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

W umowie o oddanie spółdzielniom oraz innym osobom prawnym nieruchomości grantowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, innych urządzeń i lokali, ustala się cenę nieruchomości grantowej według stanu i wartości na dzień zawarcia umowy.

Wartość nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się zgodnie z przepisami działu IV rozdziahi 1 ustawy.

Stwierdzanie dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komunalnych

Read More

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 3. [Utworzenie agencji nadzór] 1. Tworzy się Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną. 2.4a Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Art. 4. [Siedziba] Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Pań-stwa oraz osób trzecich.

Read More

Adwokatura

Nade wszystko jednak jest projektem odwołującym się do wątpliwych założeń aksjologicznych, w istocie rzeczy do sloganów ideologicznych, nastawionych na pozyskanie poklasku elektoratu, którego część skłonna jest poszukiwać przyczyn swych niepowodzeń zawodowych w instytucjach i systemie szkolenia prawników, nie zaś w sobie samych, w swoich brakach i subiektywnych odczuciach niespełnienia.

Read More

Administrowanie mieniem

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać na własność:

– gminie – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy,

– Polskiej Akademii Nauk, szkole wyższej lub jednostce badawczo- rozwojowej – na cele służące wykonywaniu ich zadań

Read More

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

– wskazanie osoby uprawnionej,

– powołanie dowodów, o których mowa w § 4,

określenie wartości pozostawionych nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego,

– informacje o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.

– Nabycie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie-ruchomości grantowej przez osobę uprawnioną następuje w drodze przeta-rgu organizowanego i przeprowadzanego przez kierownika urzędu rejono-wego na podstawie odrębnych przepisów.

Read More

§ 21. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

– dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

– sporządza protokół z przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 9.

§ 22. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.

Read More

§ 16. 1. Wykreślenie hipoteki następuje w przypadku:

– zaspokojenia wierzytelności – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

– zaspokojenia wierzytelności w wysokości równej kwocie uzyskanej ze zbycia nieruchomości, jeżeli państwowa lub komunalna osoba prawna, zobowiązana do spłacenia wierzytelności, wystąpiła o zgodę na zrzeczenie własności nieruchomości, a właściwy organ zgody tej od-mówił – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

Read More