Monthly Archives Sierpień 2017

Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

Art. 42. [Sprzedaż budynków z gruntami] l. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami. 50 Sprzedaż następuje po cenie rynkowej:

– pomniejszonej o 4% za każdy rok pracy najemcy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz innym państwowym zakładzie pracy, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wymieniona w art. 2a pkt 1, albo

– pomniejszonej o 3% za każdy rok najmu mieszkania od zakładów pracy, o których mowa w pkt 1,

– nie więcej jednak niż o 90%.

Read More

Fundusz pomocy prawnej

Postulujemy opracowanie i zmianę odpowiednich formularzy sprawozdań, co pozwoliłoby nie tylko na bieżące monitorowanie wydatków Państwa na pomoc prawną opłacaną z urzędu, ale także na zbieranie informacji m.in. o tym, w jakiej ilości spraw takie wynagrodzenia wypłacono, w jakich rodzajach spraw, na jakim etapie postępowania i komu (adwokatom czy radcom prawnym), itp.

Read More

Dzierżawa i najem – dalszy opis

6.44“ Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.

Art. 39. [Przetarg ustny i pisemny] l. Umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 2, 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

2. Przetargu nie stosuje się, gdy wydzierżawienie występuje na rzecz jednoosobowej spółki utworzonej przez Agencję, a także jeżeli dotychcza-sowy

Read More

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego

To wyodrębnienie byłoby bardzo wskazane, pod warunkiem wszelako, że model dysponowania środkami na pomoc prawną będzie modelem scentralizowanym „scentralizowanym” to strasznie niepopularne słowo i ono wcale nie musi oznaczać, że to Minister Sprawiedliwości położy na tym swoją łapę (to wyrażenie jest szczególnie niestosowne w obecnej sytuacji, ale niestety taki kolokwializm mi się wypsnął). Czy rzeczywiście w takim razie nie powinna tymi środkami administrować jakaś centralna jednostka, np. rada ds. pomocy prawnej? Pewnie docelowo tak, dobrze by tak było, jeno że każdy taki system wymaga stworzenia infrastruktury.

Read More

Drażliwy temat dla polskiej palestry

Zaprezentowane głosy pokazują, jak drażliwy dla polskiej palestry jest temat naboru do zawodu i jak emocjonalne reakcje wywołuje. Dowodzi to potrzeby poważnej debaty i wypracowania rozwiązań korzystnych społecznie. Podkreślić trzeba, że problem naboru do zawodu nie może być traktowany jak wewnętrzna sprawa samej adwokatury. Dotyczy on nie tylko dostępu do zawodu rzeszy młodych prawników, ale także dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej wszystkich potrzebujących tego obywateli. Ma on wymiar społeczny. W łonie adwokatury zresztą problem większego otwarcia zawodu pojawiał się w ostatnich latach niejednokrotnie. Oddajmy głos adwokatom z Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Piszą oni, że „…na tym odcinku dzieje się bardzo źle. Chodzi konkretnie o blokowanie wpisów na listy aplikantów. […] Tworzenie barier przy wpisach na listy aplikantów jest z przyczyn prawnych niedopuszczalne. […] Jest to bardzo niepokojące zjawisko prowadzące do tego, że adwokatura będzie starzała się i w pewnym momencie może stać się skansenem prawniczym” .

Read More

Dostęp do pomocy prawnej

DOSTĘP DO POMOCY PRAWNEJ Z URZĘDU W SPRAWACH CYWILNYCH I ADMINISTRACYJNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Kierunek, w jakim zmierzać powinny państwa członkowskie Rady Europy, organizując system pomocy prawnej, wyznacza między innymi Zalecenie nr R (93) 1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych . Komitet Ministrów zaleca państwom między innymi, by ułatwiały efektywny dostęp do sądów najuboższym, zwłaszcza poprzez:

Read More

Dostęp do adwokatury – argumenty stron

Szczegółowy opis i analiza zagadnienia dostępu do zawodów prawniczych przekracza ramy niniejszych uwag. Warto jednak, z jednej strony, przywołać niektóre argumenty, jakie w debacie padają, z drugiej zaś, przedstawić propozycje rozwiązań (nie poddając ani jednych ani drugich drobiazgowej ocenie czy analizie).

Read More

Depozyt sądowy

Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest zobowiązany wojewoda, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo zarząd gminy, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz gminy.

Zapłata odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymie-nionych w art. 124 i 125 obciąża osobę lub jednostkę

Read More

Decyzje dotyczące wód morskich

la. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właścicielom i użytkownikom

wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane, przekazuje się informacje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień

Read More

Debata publiczna i jej wyniki

Jednak w wyniku debaty publicznej oraz spraw sądowych (zwłaszcza wspo-mnianego pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny) adwokatura podjęła dyskusję oraz pewne, nowe, kroki (prace nad nowym regulaminem konkursu na aplikację).

Read More

Dane na temat nieopłaconej pomocy prawnej

Potrzeba badań i planowej polityki Państwa. Choć dysponujemy danymi dotyczącymi wydatków Państwa na nieopłaconą pomoc prawną, to z danych tych nie wynika jednak m.in.: jaka ilość środków dotyczy pomocy prawnej w sprawach karnych, a jaka w cywilnych i innych jaka ilość środków jest wypłacana adwokatom, a jaka radcom prawnym jaka jest liczba spraw, w których stronom przyznano pomoc prawną czy i jak liczba ta rosła przy wzroście wydatków w jakich sprawach tę pomoc przyznano i z jakich powodów czy na przykład w sprawach karnych pomoc przyznano z powodu wymogu obrony obowiązkowej, czy została przyznana na wniosek jeśli chodzi o zobowiązania, nie wiemy, kiedy te zobowiązania powstały.

Read More

Czynności wstępne

– 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności wstę-pne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

– na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2,

– z urzędu, jeżeli występują okoliczności określone w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885) lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

Read More