Monthly Archives Wrzesień 2017

Nabycie lokalu

Art. 218. (Nabycie lokalu] 1. Osobie, która dokonała – za zgodą właściciela – przebudowy lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub własność gminy, w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu, w razie nabycia tego lokalu na poczet ceny nabycia zalicza się nakłady poniesione na jego przebudowę lub rozbudowę. Przy ustalaniu wysokości poniesionych nakładów bierze się za podstawę faktycznie wy-konane roboty oraz wartość tych

Read More

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów m.in. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, bądź też najmu lub dzierżawy. Pośrednik może wykonywać czynności zawodowe osobiście lub przy pomocy innych osób, ponosząc za nie odpowiedzialność zawodową. Zakres czynności pośrednictwa określa się w umowie pośrednictwa zawartej między pośrednikiem a zamawiającym.

Natomiast

Read More

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą

Także dla Ministerstwa Sprawiedliwości przebieg i wyniki tej konferencji na pewno będą niezwykle przydatne. Tak jak już przydatny jest zebrany materiał, jego krótka szybka analiza na pewno może prowadzić do jakichś prób sformułowania wniosków czy propozycji. […]

Read More

Wywłaszczanie nieruchomości

Art. 112. [Przesłanki pojęcie kompetencje] 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 125 i 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne.

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograni-czeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Read More

Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości cz. II

W przypadku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, zwrot części nabytej w drodze umowy następuje również w drodze decyzji wojewody.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzono dla wojewody uprawnienie do wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości:

– jeżeli na nieruchomości mają być założone i przeprowadzone ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów i

Read More

Wyznaczanie obrońców z urzędu

W tych przypadkach, po stwierdzeniu, że oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu wyznacza mu obrońcę z urzędu.

W niektórych sytuacjach istnieje tzw. przymus adwokacki, kiedy to dostęp do sądu uzależniony jest od dostępu do pomocy prawnej kodeks postępowania karnego przewiduje przymus adwokacki w następujących przypadkach:

Read More

Wyznaczanie radców prawnych

Na podstawie zebranych danych zaobserwować można, iż liczba wykazanych spraw karnych prowadzonych z urzędu z roku na rok wzrasta. Podobny trend dotyczył wykazanych spraw cywilnych, jednak ich ilość w 2000 r. spadła, by w 2001 r. znów znacznie wzrosnąć, a z kolei w roku 2002 spaść. Nie wiadomo jednak, na ile zmiany te wynikają z częstszego wyznaczania pełnomocników z urzędu, a na ile z faktu, iż w różnych latach różna liczba adwokatów swe sprawy wykazuje.

Read More

ZagrNierR 7

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 32)

Na podstawie art. 212 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

Read More

Zaproponwano nowe rozwiązania

– możliwy jest model aplikacji w całości organizowanej przez państwo (wzór niemiecki)

– rozważyć też można wprowadzenie modelu indywidualnego przygotowania do uprawiania zawodu (bez zajęć aplikacyjnych) i selekcję ograniczyć do egzaminu zawodowego (wzór amerykański) bądź też dodatkowo wprowadzić, jako warunek dopuszczenia do egzaminu zawodowego, wymóg stażu w organach wymiaru sprawiedliwości

Read More

Zarzuty pod adresem przedstawicieli adwokatury

Wśród zarzutów wysuwanych pod adresem prawników zajmujących się sto-sowaniem prawa w praktyce wielkim wzięciem w ostatnim czasie cieszy się twierdzenie, a właściwie zarzut, o zbyt małej ilości adwokatów w Polsce oraz o rzekomym zamknięciu drogi wejścia do korporacji adwokackiej. Formułujący to twierdzenie zapominają jednak, że przepływ do zawodu adwokackiego jest całkowicie wolny dla sędziów, radców prawnych i prokuratorów oraz pracowników naukowych wydziałów prawa wystarczy przecież złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów i ten poziomy przepływ jest uwolniony od jakichkolwiek ograniczeń. Formułujący owe zarzuty zapominają, albo po prostu najzwyczajniej nie wiedzą, że od kilku lat obserwuje się gwałtowny spadek wniosków o wpis na listę adwokatów osób wykonujących zawody prawnicze. Na przykład w izbie wrocławskiej, wcale nie takiej małej, od trzech lat nie wpłynął ani jeden wniosek o wpis, pochodzący od pokrewnych zawodów prawniczych. O czym to świadczy? Nie teraz sposobność po temu, aby ten temat rozwijać. Omawiane zjawisko utraty atrakcyjności zawodu adwokata w oczach innych praktyków prawa nie może być pomijane przy analizie zasadności zarzutów wysuwanych pod adresem adwokatury. Gdyby te żądania en bloc uwzględnić, adwokatura przestałaby zresztą istnieć. Zawód zaufania publicznego zostałby przekształcony w peleton załatwiaczy i łapówkarzy. Nie o to nam, adwokatom, chodzi. I nie o to chodzi wymiarowi sprawiedliwości. Nie o to chodzi władzom państwowym

Read More

Zasada informowania stron

Choć nie ma możliwości uzyskania pomocy prawnej z urzędu, to jednak jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada czuwania organu administracji publicznej nad tym, aby strony i uczestnicy postępowania nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości prawa i zasada udzielania przez organ stosownych wyjaśnień i wskazówek . W stosunku do stron postępowania administracyjnego ograniczona zostaje zatem zasada, iż nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet)m. Rolę doradcy, jaką może pełnić w postępowaniu pełnomocnik – adwokat lub radca prawny, odgrywać ma, w pewnym zakresie, organ, przed którym toczy się postępowanie.

Read More

Zespół adwokatury i udzielone przez niego informacje

Wydaje się, że szczególnie w dużych ośrodkach, gdzie często zdarzają się kłopoty ze znalezieniem adwokatów chętnych do prowadzenia dużych spraw karnych, rozwiązanie w postaci biura obrońcy publicznego miałoby szansę polepszenia sytuacji. Godne rozważenia wydaje się także powiązanie takiego biura z aplikacją – młodzi prawnicy pod okiem doświadczonych adwokatów mogliby w ten sposób zdobywać szlify zawodowe. Pojawiają się także argumenty, iż w ramach modelu „adwokatów etatowych” jakość świadczonych usług jest wyższa, zwłaszcza dlatego, że podlega specjalnym mechanizmom kontrolnym. Adwokaci tacy nie mają także problemu podziału klientów na tych „z wyboru” i tych „z urzędu”. Wprowadzenie pilotażowego projektu biura obrońcy publicznego w jednym okręgu sądowym pozwoliłoby ocenić jego efektywność, zalety i wady.

Read More

Zezwolenie zbędne

Art. 8.10 [Zezwolenie zbędne] 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3:

– nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388),

– nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rze-czypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od dnia uzyskania karty stałego pobytu,

– nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela

Read More

Zwolnienie z czynszu

2.52n Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.

Art. 46.50 [Prawo dalszego zamieszkiwania] I. Najemcy domów i lokali mieszkalnych przejętych do Zasobu, z którym zawarto umowy najmu przed przejęciem, zachowują prawo do dalszego zamieszkiwania na czas nie określony. Nie dotyczy to najemców:

Read More