Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 3. [Utworzenie agencji nadzór] 1. Tworzy się Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną. 2.4a Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Art. 4. [Siedziba] Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Pań-stwa oraz osób trzecich.

Agencja wstępuje w prawa i obowiązki po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, w tym również wynikające z decyzji administracyjnych.

Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji stanowi jej własność.

Art. 6. [Zadania Agencji] Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

– tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu po-tencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa,

– restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowa-nego na cele rolnicze,

– obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Pań-stwa użytkowanego na cele rolne,

– administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczo-nymi na cele rolne,

– tworzenia gospodarstw rolnych, a zwłaszcza powiększanie już istniejących gospodarstw rodzinnych,

– zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,

– prowadzenia prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych,

– tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej go-spodarki rolnej.

Art. 7. [Podstawa prawna działania] 1. Agencja działa na podstawie ni-niejszej ustawy oraz statutu nadawanego, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Statut Agencji reguluje w szczególności: organizację Biura Prezesa Agencji, tworzenie oddziałów terenowych, zasady udzielania pełnomocnictw, system kontroli wewnętrznej oraz zasady gospodarki finansowej Agencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>