Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

W umowie o oddanie spółdzielniom oraz innym osobom prawnym nieruchomości grantowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, innych urządzeń i lokali, ustala się cenę nieruchomości grantowej według stanu i wartości na dzień zawarcia umowy.

Wartość nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się zgodnie z przepisami działu IV rozdziahi 1 ustawy.

Stwierdzanie dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komunalnych osób prawnych do nieruchomości, a także prawa użytkowania nieruchomości przez spółdzielnie i inne osoby prawne oraz rodzaje dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach

– 1. Właściwy organ stwierdza dotychczasowe prawo zarządu, o którym mowa w § 5, na podstawie co najmniej jednego z następujących doku-mentów:

– decyzji o przekazaniu nieruchomości w zarząd, 106

– decyzji o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie, jeżeli została wydana przed dniem 1 sierpnia 1985 r.,

– umowy między państwowymi jednostkami organizacyjnymi o przeka-zaniu prawa zarządu do nieruchomości, zawartej za zgodą organu,

– umowy, zawartej w formie aktu notarialnego przed dniem 1 lutego 1989 r. przez państwowe jednostki organizacyjne, o nabyciu nierucho-mości od osób innych niż Skarb Państwa,

– odpisu z księgi wieczystej, stwierdzającej prawo zarządu lub prawo użytkowania nieruchomości,

– decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu zarządu nierucho-mością,

– decyzji o naliczeniu lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania nieru-chomości, jeżeli została wydana przed dniem 1 sierpnia 1985 r.,

– uchwały, zarządzenia lub decyzji wydanych w sprawie podziału, łączenia, likwidacji i utworzenia państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanych na ich podstawie uchwał komisji powoływanych w tych sprawach, jeżeli treść tych dokumentów zawiera oznaczenie nieruchomości,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>