Akty nabycia

Art. 5. [Akty nabycia] Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych8a, a w przypadku ustanowienia w zezwoleniu specjalnych warunków – także dowodu z dokumentu urzędowego o ich spełnieniu, nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Art. C5.10[Naruszenie ustawy] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzo-ziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom ustawy, o nieważ-ności nabycia orzeka sąd także na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miast- lub kierownika urzędu rejonowego, właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości, albo na żądanie Ministra Spraw Wewnę-trznych81.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabycia lub objęcia u- działów lub akcji w spółce handlowej wbrew przepisom art. 3e, z tym że żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłosić może także każdy udziałowiec lub akcjonariusz spółki.

Art. 7.10 [Przekształcenie spółki dziedziczenie] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Je-

żeli prawo ojczyste spadkodawcy nie przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie.

Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieru-chomość na podstawie testamentu, nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznychl0a na podstawie wniosku złożonego w ciągu roku od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku z ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>