Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale]

1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Czynności związane z prze-prowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

– opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i po-działem,

– wypis i wyrys z planu miejscowego,

– geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

– rejestr nieruchomości, z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyzna-nych uczestnikom postępowania w zamian za nieruchomości będące ich własnością lub pozostające w użytkowaniu wieczystym przed sca-leniem i podziałem,

– rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w art. 105 ust. 2 i 5,

– ustalenia co do rodzaju urządzeń infrastruktury technicznej planowa-nych do wybudowania, terminy ich budowy oraz źródła finansowania,

– ustalenia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich,

– rozstrzygnięcie o sposobie załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń, złożonych przez uczestników postępowania.

– zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych,

– założenia nowych ksiąg wieczystych i ujawnienia w nich praw do nie-ruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału,

– ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieru-chomości,

– wyznaczenia i utrwalenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału,

– wprowadzenia uczestników postępowania na nowe nieruchomości.

Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, składa wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Obciążenia na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem przenosi się do nowo założonych ksiąg wieczystych.

Uchwala, o której mowa w ust. 1, nie narusza praw osób trzecich ustanowionych na nieruchomościach objętych scaleniem i podziałem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>