Wejście w użycie

– ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszcza-niu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464 i z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123 poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr 68, poz. 435),

– ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464, z

1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 91, poz. 455, z 1994 r. Nr 51, poz. 201, Nr 80, poz. 369, Nr 84 poz. 384 i Nr 123, poz. 601, z 1996 r. Nr 5, poz. 33 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 675).

Art. 242. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

– Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia ozna-czają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (Dz.U. Nr 115, poz. 741).

– właściwym organie – należy przez to rozumieć kierownika urzędu re-jonowego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiącej włas-ność Skarbu Państwa, lub zarząd gminy, jeżeli przetarg dotyczy nieru-chomości stanowiącej własność gminy,

– cenie wywoławczej – należy przez to rozumieć cenę nieruchomości grantowej, nienichomości budynkowej lub nieruchomości lokalowej, o której mowa w art. 67.

– 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wy-bierając jedną z form, o której mowa w art. 40 ust. 1.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, dragi przetarg organizuje się po upływie jednego miesiąca, lecz nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>