Art. 34. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

– gruntach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejo-wymi oraz nieużytki,

– zabudowaniach – rozumie się prez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inne urządzenia dla potrzeb produkcji rolnej,

– uczestniku scalenia lub wymiany – rozumie się przez to właściciela lub samoistnego posiadacza albo zarządcę lub użytkownika gruntu położonego na obszarze scalenia lub wymiany,

– gminie – rozumie się przez to także pozostałe jednostki podziału ad-ministracyjnego stopnia podstawowego,

– wsi – rozumie się przez to również miasta,

– właścicielu – rozumie się przez to również posiadacza samoistnego.

Art. 35. [Derogacja] Traci moc ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scala-niu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>