Art. 34

Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego następnego roku.

6.38b Nie pobiera się opłat z tytułu zarządu nieruchomościami objętymi ochroną przyrody na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713).

7 38b prezes Agencji może, na wniosek właściwego organu administracji rządowej, zwolnić od opłat z tytułu wykonywania zarządu jednostki wyko-rzystujące nieruchomości rolne dla celów ochrony przyrody, innych niż określone w ust. 6, oraz dla celów kultury fizycznej i wypoczynku, nauko-wo-badawczych, dydaktycznych i doświadczalnych.

Art. 36. [Wygaśnięcie zarządu] l. Wygaśnięcie zarządu następuje w drodze decyzji Prezesa Agencji:

– w razie upływu czasu, na jaki zarząd został ustanowiony,

– jeżeli nieruchomość lub jej część stała się zbędna dotychczasowemu zarządcy,

– w przypadku wykonywania zarządu niezgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,

– jeżeli ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają wykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej dotych-czasowym przeznaczeniem.

2. Decyzja o wygaśnięciu zarządu przysługującego jednostkom orga-nizacyjnym:

– resortu obrony narodowej – wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego organu,

– Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub jednostkom wojskowym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Urzędu Ochrony Państwa – wymaga zgody Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

3.40 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie po-siadających osobowości prawnej, które nabyły te nieruchomości na włas-ność Skarbu Państwa.

Art. 37.41 [Upoważnienie] Minister Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania mienia, w razie ustanowienia lub wy-gaśnięcia zarządu oraz tiyb ustalania i wnoszenia opłat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>