Art. 8.6a [Organ Agencji] Organami Agencji są:

– Prezes Agencji.

– Rada Nadzorcza.

Art. 9.6b [Prezes Agencji] 1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. 3.6c Minister Skarbu Państwa składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny raport z działalności Agencji.

Art. !0.6d [Rada Agencji] 1. Rada Nadzorcza składa się z przewod-niczącego i jedenastu członków, w tym:

– trzech przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

– trzech przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa,

– po jednym przedstawicielu Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki,

– czterech powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez

związki zawodowe rolników, organizacje społeczno-zawodowe rolni-ków, rolnicze związki spółdzielcze oraz organizacje pracodawców rolnych – o zasięgu krajowym.

Związki i organizacje, o których mowa w ust. ł pkt 4, zgłaszają po jednym kandydacie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 5, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Powołanie czterech członków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na-stępuje po ich wyłonieniu na zebraniu kandydatów. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje zebranie kandydatów i ustala regulamin wyłonienia tych kandydatów na członków Rady.

Brak w składzie Rady Nadzorczej członków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie pozbawia tego organu zdolności do podejmowania uchwal.

Członek Rady może być odwołany na wniosek organu lub związku albo organizacji, której jest reprezentantem.

W przypadku odwołania członka Rady reprezentującego związki i organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wyboru nowego członka dokonuje się w trybie określonym w ust. 2, 4 i 5.

Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Agencji, a w szczególności:

– ocenia efektywność i zgodność gospodarowania mieniem Skarbu Pań-stwa z zadaniami wynikającymi z polityki państwa, w szczególności w zakresie określonym w art. 6,

– opiniuje roczne plany finansowe, o których mowa w art. 21,

– bada i ocenia raporty z działalności Agencji oraz jej sprawozdania fi-nansowe,

– może żądać od Prezesa i pracowników informacji i wyjaśnień oraz przeglądać dokumenty,

– podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i udzielenia pokwitowania Prezesowi Agencji z wykonywania obowiązków w poprzednim roku.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nad-zorczych.

Rada przedstawia swoje opinie Ministrowi Skarbu Państwa i Mini-strowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Szczegółowy zakres i tryb działania Rady Nadzorczej określa statut, 0 którym mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 11. [Zapewnienie środków na działalność] Minister Rolnictwa

1 Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów zape-wni środki finansowe na podjęcie działalności Agencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>