Art. 97.

[Podział na wniosek i z urzędu] 1. Podziału nieruchomości do-konuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowa-niem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>