Art. I.1 [Cele zagospodarowania przestrzennego]

1. Ustawa o zagos-podarowaniu przestrzennym, zwana dalej „ustawą”, określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrówno-ważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb roz-wiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot samo-rządowych i państwa w tych sprawach.

– wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,

– walory architektoniczne i krajobrazowe,

– wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpie-czeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych,

– wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,

– walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,

– potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Art. 2. [Przeznaczenie, zasady zagospodarowania terenu] 1. Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejs-cowym planie zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków określonych w ustawach.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przes-trzennego, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, określenie przeznaczenia i ustale-nie warunków zagospodarowania terenu następuje w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązu-jących ustaw.

Art. 3. [Swoboda zagospodarowania terenu| W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, każdy ma prawo do:

– zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny,

– ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

Art. 4. [Zadania organów| 1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospo-darowania terenu należy, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy.

2. Kształtowanie polityki przestrzennej państwa oraz koordynacja pro-gramów o znaczeniu ponadlokalnym dla realizacji celów publicznych należy do zadań właściwych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów.

Art. 5. |Organy] 1. Centralnym organem administracji rządowej właści-wym w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Organem doradczym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje Przewo-dniczącego i członków komisji, o której mowa w ust. 2, oraz ustala w regu-laminie jej organizację i zasady działania.

Wojewoda powołuje wojewódzką komisję urbanistyczno-architekto-niczną jako swój organ doradczy w sprawach zagospodarowania przes-trzennego oraz ustala w regulaminie jej organizację i zasady działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>