Artykuł absolwenta prawa wywołał falę publikacji

Falę publikacji wywołał artykuł absolwenta prawa, którego nie przyjęto na aplikację adwokacką , oraz skarga, jaką wniósł on do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa została przekazana w grudniu 2001 r. do rozpoznania przez poszerzony, siedmioosobowy, skład Sądu, który po rozprawie w lipcu 2002 r. postanowił zawiesić postępowanie, kierując jednocześnie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego . Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z Konstytucją art. 58 piet 12 lit. j ustawy „Prawo o adwokaturze”, zgodnie z którym ustalanie zasad przeprowadzania konkursu na aplikantów adwokackich należy do kompetencji Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz art. 40 pkt 4 tej ustawy, który stanowi, że izby adwokackie mają kompetencję do określenia minimalnej i maksymalnej liczby swoich członków. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia przez Trybunał wymagają pojawiające się wątpliwości co do zgodności wspomnianych przepisów prawa o adwokaturze z szeregiem przepisów Konstytucji: art. 17 (zakres kompetencji samorządów zawodowych), art. 87 (katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego), art. 2 (zasada praworządności), art. 31 ust. 3 (zasada proporcjonalności, zasada praworządności formalnej), art. 32 (zakaz dyskryminacji), art. 65 ust. 1 (swoboda wyboru i wykonywania zawodu). Trybunał Konstytucyjny połączył rozpatrywanie tego pytania prawnego z postępowaniem wszczętym na skutek analogicznego pytania prawnego NSA – w sprawie dostępu do aplikacji radcowskiej . Od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego we wspomnianej sprawie może zależeć kierunek zmian w systemie naboru na aplikację adwokacką i radcowską, a zatem pośrednio

– przyszła liczebność przedstawicieli obu zawodów. Reakcja organów adwokatury na tę krytykę jest zdecydowana, o zwolennikach zmian mówi się, iż zwalczają adwokaturę, a propozycje zmian traktuje się jak zamach na niezależność palestry. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie zabierali na ten temat głos, zarówno w mediach, jak i na łamach korporacyjnego periodyku „Palestra” . Nawiązując do wspomnianej sprawy, toczącej się przed NSA, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. S. Rymar „stwierdził niepokojące tendencje do ograniczania samorządności zawodowej. Błędy w działaniach innych nowych samorządów są podstawą do ferowania ocen, z reguły nieprawidłowych, w stosunku do samorządów o długoletnich tradycjach, w tym przede wszystkim adwokackiego. Na populizmie i demagogii chcą robić interesy niektórzy ludzie z kręgu władzy” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>