Badania w zakładach karnych

Badania w zakładach karnych: – skazanych niereprezentowanych przez obrońcę, dotyczące między innymi przyczyn braku reprezentacji i możliwości uzyskania pomocy prawnej

– skazanych reprezentowanych przez obrońcę (z wyboru łub z urzędu), dotyczące między innymi sposobu uzyskania pomocy prawnej, jakości pracy obrońcy, kosztów i innych relacji między prawnikiem a reprezentowanym klientem.

Badania opinii adwokatów, radców prawnych i prokuratorów na temat systemu pomocy prawnej opłacanej przez Państwo, występujących trudności i propozycji zmian. Badania te zrealizowaliśmy w ramach pilotażu.

Badania organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem i pomocą obywatelską i prawną, dotyczące rodzaju udzielanej pomocy i sposobów jej udzielania, adresatów pomocy, kompetencji osób zajmujących się udzielaniem pomocy, warunków instytucjonalnych, problemów i propozycji zmian. Zrealizowaliśmy badania pilotażowe.

Badania opinii sędziów na temat funkcjonującego systemu pomocy prawnej i propozycji zmian. Przeprowadziliśmy wywiady z prezesami sądów rejonowych i okręgowych oraz sędziami.

Analizy przypadków. Na podstawie spraw wpływających do sekcji HFPC „Działania prawne w interesie publicznym” opracowaliśmy analizy przypadków:

– negatywne przykłady sposobu działania pomocy prawnej z urzędu, ilustrujące główne problemy

– przykłady postępowania dyscyplinarnego w przypadkach nierzetelnego traktowania obowiązków przez obrońców i pełnomocników z urzędu.

Analizy problemów. Na potrzeby programu opracowaliśmy analizy m.in. następujących problemów:

– wykładnia i praktyka stosowania art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego – problem „należytego wykazania” przez oskarżonego żądającego wyznaczenia obrońcy z urzędu, „że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny”

– trudności w dostępie do pomocy prawnej dla osób chcących pozwać do sądu adwokata o odszkodowanie za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych

– ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>