Biura porad obywatelskich

Biura porad obywatelskich. Pozarządowe instytucje udzielające porad osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana przez te biura polega na informowaniu ldientów o możliwych sposobach rozwiązania określonego problemu doradcy nie podejmują działań w imieniu ldientów i nie podejmują za nich decyzji. Pierwsze takie biura (Citizen Advice Bureaux) powstały w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej. Od początku lat dziewięćdziesiątych takie biura powstają również w Polsce.

Pomoc społeczna. Pomoc udzielana przez organy samorządu terytorialnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna, choć w praktyce w bardzo niewielkim zakresie, obejmuje również porady prawne i w niektórych przypadkach (zob. niżej: powiatowe centra pomocy rodzinie) reprezentowanie takich osób przed sądem lub innym organem.

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR). Jednostki utworzone przez po-wiat, wykonujące określone zadania z zakresu pomocy społecznej. Są one zobowiązane do udzielania porad prawnych osobom korzystającym z pomocy społecznej. Według ustawy o pomocy społecznej kierownicy PCPR mogą wytaczać powództwa na rzecz osób trzecich w sprawach alimentacyjnych oraz składać w imieniu takich osób wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Powiatowy rzecznik konsumentów. Organ powoływany przez radę powiatu (może być wspólny dla kilku powiatów), zajmujący się udzielaniem bezpłatnej pomocy konsumentom. Rzecznik udziela bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie, może też m.in. wytaczać powództwa w imieniu konsumentów, przyłączać się do toczących się postępowań, a także występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) zaplanowała w 1999 r. i prowadzi od 2000 r. badania i działania na rzecz poprawy dostępu do pomocy prawnej w Polsce.

Jednym z podstawowych problemów w Polsce i w innych krajach naszego regionu jest szeroko rozumiany „dostęp do wymiaru sprawiedliwości”, a w jego ramach zwłaszcza „dostęp do sądu” i „dostęp do pomocy prawnej”. Jest to jednocześnie jedno z pól zainteresowań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dotychczas podejmowaliśmy w tej dziedzinie działania następujące:

Monitoring warunków pracy sądów rejonowych w Polsce i publikacja raportu (1998-1999 r.). Raport był cytowany podczas debaty budżetowej jako argument na rzecz zwiększenia wydatków Państwa na sądownictwo , był szeroko komentowany publicznie , a także prezentowany przez autorów przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wedle słów wiceministra sprawiedliwości wypowiedzianych podczas obrad Komisji – raport przyczynił się do przeznaczenia większych środków w budżecie na działalność wymiaru sprawiedliwości.

Porady dla indywidualnych klientów sekcji HFPC „Działania prawne w interesie publicznym” w sprawach: prawa do obrony, prawa do pomocy prawnej, nierzetelnego wykonywania obowiązków przez adwokatów z urzędu. Wystąpienia w tych sprawach do sądów, organów adwokatury i organów dyscyplinarnych.

Udział pracowników HFPC w spotkaniach grupy ekspertów z krajów Europy Zachodniej, USA, RPA, krajów Europy Środkowej i Wschodniej na temat dostępu do pomocy prawnej (m.in. Oxford 1998, Warszawa 1999, Londyn 2001, Budapeszt 2002).

Problem dostępu do pomocy prawnej nie był w ciągu ostatnich kilkunastu lat, i nie jest obecnie, problemem przykuwającym uwagę w Polsce. Organa rządowe ani instytuty badawcze nie prowadziły badań dotyczących pomocy prawnej. Z doświadczeń HFPC wynika jednoznacznie, że w dziedzinie dostępu do pomocy prawnej pojawia się wiele problemów i istnieje potrzeba licznych zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>