Cel scalenia i podziału nieruchomości

O podziale nieruchomości może orzec również sąd powszechny, lecz tylko w takich przypadkach, gdy dokonanie podziału nieruchomości pozwoli na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej, zawisłej przed sądem (np. zniesienie współwłasności, dział spadku itp.).

Celem scalenia i podziału nieruchomości jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości dla właściwego ich zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Scalenie i podział nieruchomości może być dokonane po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału, wydanej na wniosek większości (na danym obszarz- właścicieli i użytkowników wieczystych, bądź z urzędu.

Postępowaniem scaleniowo-podziałowym obejmuje się właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oraz samoistnych posiadaczy. Natomiast radę uczestników scalenia, posiadającą funkcje opiniodawcze mogą wybrać jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści. W toku postępowania scaleniowo-podziałowego wszyscy jego uczestnicy mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, które podlegają (po ich złożeni- zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięciu przez radę gminy w uchwale o scaleniu i podziale. Koszty scalenia i podziału obciążają zawsze uczestników takiego postępowania.

W ramach scalenia i podziału nieruchomości, powierzchnię każdej nieruchomości pomniejsza się proporcjonalnie o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu przeznaczonych pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących, które to działki przechodzą z mocy prawa na własność gminy za odszkodowaniem uzgodnionym z dotychczasowymi właścicielami i użytkownikami wieczystymi, a w razie braku uzgodnienia, za odszkodowaniem ustalonym przez wojewodę w drodze decyzji.

W zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem właściciele i użytkownicy wieczyści otrzymują nieruchomości składające się z działek gruntu wydzielonych w wyniku scalenia i podziału, o powierzchni odpowiadającej wielkości nieruchomości przed scaleniem, pomniejszonej proporcjonalnie o część niezbędną do wyodrębnienia no-wych dróg lub poszerzenie dróg istniejących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>