Co określa rozporządzenie?

– 1. Dokumentację dotyczącą podziału nieruchomości sporządza się w formie operatu.

2. Operat, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwier-dzającej projekt podziału nieruchomości, stosownie do przepisów ustawy

– Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlega ocenie wyłącznie w zakresie zgodności z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Ostateczna decyzja, o której mowa w art. 96 ust. 4, stanowi podsta-wę do:

– umieszczenia przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości, stanowiącej załącznik do decyzji, wzmianki o treści: „Niniejszy projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony decyzją z dnia nr…”, z podpisem upoważnionej osoby,

– utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych zna-kami granicznymi.

§ li- 1. Osoba, o której mowa w § 5, wyznacza i utrwala nowe punkty graniczne, w obecności osoby zainteresowanej, według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

2. Z czynności utrwalenia punktów granicznych sporządza się protokół.

§ 12. Jeżeli o podziale nieruchomości orzeka sąd, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i 3, § 5-7 oraz § 9 i 11.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1

– 1. Rozporządzenie określa:

– szczegółowe zasady i tryb ustalania granic zewnętrznych gruntów oraz granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem, przeprowadzania scalenia i podziału tych nieruchomości, zamiany własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości objętych scaleniem i podziałem na własność lub użytkowanie wieczyste nowo wydzielonych nieruchomości, wyboru i działania rady uczestników scalenia,

– szczegółowe zasady i tryb ustalania opłat adiacenckich oraz rozliczania kosztów scalenia i podziału,

– sposób sporządzania i rodzaje dokumentów niezbędnych w postępo-waniu związanym ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>