Co przyniosły rozmowy z sędziami?

Uwzględniając wniosek, sąd wydaje postanowienie o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego. Wydanie postanowienia jest na mocy art. 118 k.p.c. równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Następnie sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub do rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie osoby do prowadzenia sprawy z urzędu. Właściwa rada wyznacza konkretnego adwokata lub radcę prawnego.

Nasze badania (spotkania z sędziami) ujawniły, że w rzeczywistości praktyka wyznaczania pełnomocników z urzędu czasami wygląda inaczej. Otóż zdarza się, że sędziowie „omijają” opisaną wyżej procedurę. Zamiast wysłać postanowienie o przyznaniu pełnomocnika z urzędu organom samorządu zawodowego sędziowie sami dokonują wyboru i powiadamiają konkretnego prawnika, iż wyznaczyli go do prowadzenia sprawy. Sędziowie odstępowanie od ustalonej prawem procedury uzasadniają najczęściej tym, iż wiedzą, który prawnik sumiennie i z korzyścią dla klienta zajmie się sprawą przekazując decyzję do organów samorządu narażaliby stronę na współpracę z prawnikiem, co do którego sędziowie mają wyrobione negatywne zdanie wynikające z wcześniejszych złych doświadczeń z tym prawnikiem jako pełnomocnikiem z urzędu .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>