Co wynika z przepisów prawa?

Z przepisów prawa wynika szczególne uprawnienie prokuratora do uznania na podstawie okoliczności sprawy, czy podejrzany jest, czy też nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. W przypadku, gdy prokurator uzna, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, powinien ją pouczyć o prawie wystąpienia z żądaniem wyznaczenia obrońcy z urzędu .

Rozwiązanie to wprowadza swoiste kategorie podejrzanych, którzy w zależności od uznania prokuratora zostaną lub nie zostaną poinformowani o prawie, przesłankach i sposobie wykorzystania możliwości wynikających z treści art. 78 § 1 k.p.k. Nieuzasadnione wydaje się powiązanie udzielenia informacji o przysługującym prawie z okolicznościami sprawy. Wiedzę o okolicznościach sprawy gromadzi się przez pewien czas, stopniowo ją uzupełniając w toku dochodzenia lub śledztwa. Tymczasem już podczas odbierania danych osobowych, przy pierwszym przesłuchaniu, organa procesowe uzyskują informację na temat zarobków, stanu majątkowego, liczby osób na utrzymaniu i inne dane, które umożliwiają wyciągnięcie stosownych wniosków.

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.k. organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach (i obowiązkach), a brak pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla osoby, której dotyczy. Informacje powinny być udzielane w miarę potrzeby nawet wówczas, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie przewiduje (art. 16 § 2 k.p.k.).

Natomiast w przypadku osób nieletnich prokurator ma obowiązek niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do prezesa właściwego sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu, o ile w aktach sprawy nie znajduje się pełnomocnictwo dla obrońcy z wyboru ustanowionego przez podejrzanego lub inną osobę12j.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>