Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

– osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,

– osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

– osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wymie-nione w pkt 1 i 2.

3 W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% kapitału zakładowego.

4. Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego.

Art. 2. [Sprawdzanie warunki specjalne] 1. Minister Spraw Wewnę-trznych6* przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia może:

– zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpa-trzenia wniosku oraz do dokonania sprawdzenia, o którym mowa w pkt 2,

– dokonać, także przy pomocy organów podległych właściwym mini-strom, sprawdzenia, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porząd-ku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa.

Minister Spraw Wewnętrznych6a może w zezwoleniu określić dla cudzoziemca zamierzającego nabyć nieruchomość specjalne warunki, od których spełnienia będzie uzależniona możliwość jej nabycia.

Art. 3.6 [Treść zezwolenia ważność] 1. Zezwolenie powinno określać w szczególności:

– osobę nabywcy,

– przedmiot nabycia,

– specjalne warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2.

Zezwolenie jest ważne jeden rok od dnia wydania.

Art. 3a. [Specjalne strefy ekonomiczne] Decyzję w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ustanowionej na podstawie odrębnych przepisów, wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez stronę.

Art. Bis. [Umorzenie postępowania] Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia umarza się, gdy wystąpi o to cudzoziemiec, na którego wniosek je wszczęto, a także gdy właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości o- świadczy, że nie zamierza jej zbyć na rzecz cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie.

Art. 3c.8 [Odstąpienie od uzasadnienia] Organ wydający decyzję lub postanowienie w postępowaniu toczącym się na podstawie przepisów usta-wy może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego o- bronność lub bezpieczeństwo państwa.

Art. 3d.8 [Promesa] 1. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „pro-mesą”. Do promesy stosuje się odpowiednio przepisy art. l-3c.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>