Czym jest tymczasowe zatrzymanie?

Wobec zatrzymanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa dopuszcza się możliwość zastosowania środków zapobiegawczych, wśród których najsurowszym jest tymczasowe aresztowanie stosowane na czas oznaczony lub warunkowo do chwili złożenia poręczenia majątkowego .

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygo-towawczego postanawia sąd na wniosek prokuratora. Przed zastosowaniem tego środka sąd jest obowiązany przesłuchać podejrzanego . Obowiązku takiego nie ma prokurator kierujący wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec tego, nie w każdym przypadku dojdzie do równoczesnego złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wniosku

o wyznaczenie obrońcy z urzędu dla podejrzanego, którego cechy wskazują na potrzebę stosowania obrony obowiązkowej. Rzadko też przed wyznaczeniem terminu posiedzenia w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania dochodzi do złożenia wniosku o wyznaczenie dla podejrzanego obrońcy z urzędu .

Decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zapada na posiedzeniu w składzie jednoosobowym. Do udziału w przesłuchaniu sąd dopuszcza ustanowionego obrońcę wówczas, gdy ten się stawi. Zgodnie z art. 249 § 3 k.p.k. zawiadomienie obrońcy o terminie posiedzenia „nie jest obowiązkowe”. Jeżeli jednak podejrzany o to wnosi, sąd zawiadamia obrońcę, bądź też odmawia zawiadomienia, gdy uzna, że spowodowałoby ono opóźnienie

– 1 wydanie orzeczenia nie byłoby możliwe przed upływem 24 godzin od przekazania podejrzanego do dyspozycji sądu (czas ten biegnie od godziny złożenia w sądzie wniosku prokuratora).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>