Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenie za czynności pośred-nictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. W razie nieokreślenia wynagrodzenia w umowie przysługuje wynagrodzenie zwy-czajowo przyjęte w danych stosunkach.

Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą być wy-konywane w stosunku do wszelkich nieruchomości, a także na rzecz wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Art. 181. [Zasady wykonywania zawodu] I. Przy wykonywaniu działalności zawodowej pośrednik jest obowiązany stosować przepisy pra-

wa i standardy zawodowe, kierować się zasadami etyki zawodowej, a czynności pośrednictwa wykonywać ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 182. [Kwalifikacje] 1. Licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów warto-ściowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,

– posiada co najmniej średnie wykształcenie,

– ukończyła kurs kwalifikacyjny,

– odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieru-chomościami,

– przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>