Czynności wstępne

– 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności wstę-pne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

– na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2,

– z urzędu, jeżeli występują okoliczności określone w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885) lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinni dołączyć:

– odpisy z ksiąg wieczystych lub, w przypadku ich braku, inne doku-menty potwierdzające prawa do nieruchomości,

– wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości.

§3.1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadza analizę okoli-czności uzasadniających wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i po-działu nieruchomości, o którym mowa w art. 102 ust. 2, a w szczególności:

– warunków zagospodarowania terenu ustalonych w planie miejscowym,

– wniosków właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. I pkt 1,

– dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości i ich stanu pra-wnego,

– stanu istniejącej infrastruktury technicznej i potrzeby jej rozbudowy,

– możliwości sfinansowania przez gminę wydatków związanych z bu-dową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieru-chomości.

W wyniku przeprowadzonej analizy wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedkłada radzie gminy:

– projekt uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości w granicach określonych w tym projekcie lub

– projekt uchwały o odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieru-chomości.

Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powinien przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>